Avfall och återvinning

Lyssna

När du lämnar ditt avfall på rätt ställe förhindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Samtidigt bidrar du till att det som är värdefullt återvinns och att naturreserver och energi sparas.

Tänk på att inte slänga allt i den vanliga soppåsen. Mycket hushållsavfall kan sorteras ut och lämnas till återvinning. Förpackningar, tidningar och glas lämnar du till exempel i särskilda behållare på kommunens återvinningsstationer. Grovavfall, el-avfall och farligt avfall lämnar du till kommunens återvinningscentral.

Matavfallet som samlas in omvandlas till biogas.

Nordmalings kommun ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommun ansvarar också för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Nordmalings kommun har avtal med entreprenörer som sköter kommunens återvinningscentral och sophämtning.

Sorteringsguide

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du använda dig av kommunens sorteringsguide.

Sorteringsguide

Återvinningscentral och återvinningsstationer

Information om återvinningscentral och återvinningsstationer hittar du under rubrikerna återvinningscentral och återvinningsstationer.

Öppettider återvinningscentral

Återvinningsstationer i Nordmalings kommun

Ansvar

Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. 

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret:

  • Förpackningar av olika materialslag
  • Returpapper
  • Däck
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.
 
Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Kontaktperson: Jan Engman