Protokoll rådgivande organ

Lyssna

I Nordmalings kommun finns tre kommunala råd som agerar rådgivande i olika kommunala frågor: folkhälsorådet, pensionärsrådet och handikapprådet.

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där ledningen för de kommunala nämnderna och förvaltningarna tillsammans med företrädare för Landstinget, Hälsocentralen, Folktandvården samt Försäkringskassan diskuterar, initiera, utveckla och planerar för insatser inom folkhälsoområdet.
Tillgänglighetsrådet
Kommunala handikapprådet (HKR) har till uppgift att vara ett rådgivande organ mellan företrädare för handikapporganisationerna och beredande och beslutande nämnder inom den kommunala förvaltningen.
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer. KPR ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. Pensionärsorganisationerna har genom sina representanter i KPR möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning mm.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör