Sociala utskottet

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. I denna slopades kommunens facknämnder och deras arbetsuppgifter togs upp av kommunstyrelsen. Sedan infördes tre nya utskott. Kommunstyrelsens sociala utskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Utskottets uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt att ta beslut kring de ärenden som utskottet enligt delegationsordningen har rätt att besluta om.
 
Inom sociala utskottet verksamhetsområde ryms följande verksamheter:
  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Verksamhet enligt LSS (Lag (1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Flyktingmottagning ensamkommande flyktingbarn
  • Bostadsanpassning
  • Färdtjänst
  • Överförmyndarverksamhet – organiserad genom gemensam nämnd och gemensamt överförmyndarkontor med Umeåregionen.

Kontaktperson: Anna Hallgren