Folkhälsorådet

Lyssna

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där Nordmalings kommun tillsammans med företrädare för Västerbottens läns landsting diskutera, initiera, utveckla och planera för insatser inom folkhälsoområdet.

Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för folkhälsoverksamheten.

Vad är folkhälsorådet?

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där Nordmalings kommun tillsammans med företrädare för Västerbottens läns landsting diskutera, initiera, utveckla och planera för insatser inom folkhälsoområdet.

Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för folkhälsoverksamheten.

Vad gör folkhälsorådet?

Folkhälsorådets huvudsakliga uppgift är att:

 • Initiera, stödja och/eller driva folkhälsoarbetet
 • Arbeta för att främja ökad jämlikhet i hälsa
 • Initiera utbildning inom folkhälsoområdet
 • Kontinuerligt följa och utvärdera det egna folkhälsoarbetet
 • Vara remissorgan för lokala planer, miljöskyddsärenden o.s.v.
 • Följa utvecklingen med avseende på metoder och strategier i folkhälsoarbetet

Vad gör folkhälsorådet?

Folkhälsorådet har möten cirka fyra gånger per år då de diskuterar folkhälsofrågor. Vissa frågor blir ärenden som sedan beslutas politiskt, exempelvis olika riktlinjer kring folkhälsa. Rådet anordnar även olika temadagar och deltar i evenemang.

Exempel på folkhälsorådets tidigare aktiviteter

Folkhälsorådet har arrangerat en mängd olika temadagar och temaveckor med bland annat följande teman: Mat, rörelse och munhälsa, kropp och själ, diabetes, hälsa för långtidssjukskrivna, läkemedel och äldre samt en seniordag.

Folkhälsorådet har även deltagit i höstmässan och Nordmalings marknad tillsammans med Nordmalings kommun för att sprida information om folkhälsa. De har anordnat olika tävlingar både för unga och äldre.

Vad vill folkhälsorådet arbeta med?

Riksdagen har beslutat om elva olika områden som nationella folkhälsopolitiken ska arbeta med. Utifrån dessa har Nordmalings kommun valt ut egna mål som folkhälsorådet ska arbeta med:

 • Barn och ungas uppväxtvillkor – barnkonventionen ska genomsyra kommunens verksamheter. Jämlikhet ska råda vad gäller individens möjligheter, rättigheter och skyldigheter avseende uppväxtvillkor, föräldraskap och utövande av yrkesroll.
 • Tobak, alkohol, narkotika och doping – barn och unga ska ha tillgång till en drogfri uppväxtmiljö. Kommun, offentliga och ideella verksamheter ska främja en tobaks-, alkohol- och narkotikafri livsstil.
 • Fysisk aktivitet – Nordmalings kommun ska vara ett föredöme när det gäller att stimulera människor till en aktiv fritid utifrån individuella förutsättningar.
 • Hälsa i arbetslivet - Nordmalings kommun ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där arbetsmiljön präglas av säkerhet och trygghet så väl fysiskt, psykiskt som socialt.
 • Matvanor och livsmedel - Kommuninvånarna ska uppmuntras att äta en balanserad kost i linje med de svenska näringsrekommendationerna, välja närproducerade/ekologiska produkter. God och hälsosam mat ska erbjudas i de kommunala verksamheterna .
   

Länk till folkhälsorådets mötesdagar

Länk till kontaktuppgifter till folkhälsorådets ledamöter

Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2019 (pdf)

Kontaktperson: Anna Hallgren