Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Lyssna

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning som har till uppgift att arbeta med övergripande frågor som handlar om visioner, mål, demokrati, uppföljning och utvärdering.

 

Demokratiberedningens uppgifter är följande:

• Ansvara för utarbetande av övergripande mål och inriktningar samt vad som skall uppnås utifrån medborgarperspektivet

• Utvärdera fastställda mål och inriktningar

• Samordna det övergripande demokratiarbetet

• Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande

• Hålla en kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna


Kommunfullmäktige ska årligen anta en verksamhetsplan för demokratiberedningen.

Här hittar du verksamhetsplanen för 2015

Beredningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredningsorgan till kommunfullmäktige.


 

Kontaktperson: Maria Syd