Räddningstjänst

Lyssna

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. För de skadeavhjälpande uppgifterna finns det tio räddningsstyrkor inom kommunen som ständigt är beredda att vara till din hjälp då det inträffar en olycka.

Så arbetar Nordmalings räddningstjänst

Nordmalings kommun har en brandstation i Nordmaling. Här arbetar två räddningschefer (varav en även är beredskapssamordnare). Resten av styrkorna består av deltidsbrandmän som arbetar i Nordmalings kommun. Räddningsstyrkan består av ett befäl och sex brandmän.

Brandmännen har beredskap var fjärde vecka.

Nordmalings kommun har även en räddningschef i beredskap - en jourhavande räddningschef. Detta uppdrag delas mellan de tre kommunerna Nordmaling, Bjurholm och Vännäs.

Samverkan sker över kommungränserna med Vännäs, Bjurholms, Örnsköldsviks kommun samt räddningstjänsten i Hörnefors.

Så fort når räddningstjänsten olycksplatsen

Insatstid innebär den tid som går från och med att larmet kommer till att räddningspersonalen är på olycksplatsen.

SOS Alarm ansvarar för att larma räddningstjänsten. I Nordmalings kommun når räddningstjänsten 40 % av kommunbefolkningen nås inom 10 minuter och 80 % inom 20 minuter.

Utbildning och övning för räddningspersonalen

All räddningspersonal är utbildade vid MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skola i Sandö och Revinge. Personalen får kontinuerliga utbildningar och övar 50 timmar per år för att vara redo för många typer av händelser.

Räddningstjänsten anordnar även vissa utbildningar till exempelvis för företag. Se mer under sidan utbildning, räddningstjänst.

 

Räddningspersonal demonstrerar bilolycka.

Räddningstjänstens roll vid krig

Under höjd beredskap, eller risk för krig, finns en särskild räddningsstab. Staben består av personal från kommunala verksamheter som är viktiga under krig. De normala insatsstyrkorna får då förstärkning av olika specialenheter som räddningshundar, röjningsresurser och hemskyddsorganisation. Nordmaling tillhör prioritetsgrupp 5, vilket innebär lägst krigsutsatthet.

Räddningstjänstens arbetsområden

Räddningstjänstens arbete kan indelas i fyra olika delar:

 1. Förhindra och förebygga olyckor
  Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande genom utbildning, information, tillsyn av brandfarliga och explosiva varor samt vara remissinstans kring tillstånd.
 2. Förbereda för räddningsinsats
  Räddningstjänsten ska öva inför insatser, planera insatser, utveckla sina metoder och ansvara för att underhålla utrustningen.
 3. Genomföra räddningsinsats
  Räddningstjänsten ska göra insatser vid olyckor exempelvis bränder, trafikolyckor, drunkningsolyckor, utsläpp av varliga ämnen m.m.
 4. Vidta åtgärder efter räddningsinsats
  Efter en räddningsinsats ska räddningstjänsten göra utredning av olyckan. De ska även göra restvärdesräddning, det vill säga grovstäda miljöer som kan vara farliga samt skydda värdesaker.

Kontaktperson: Curt Byström