Trafikregler och säkerhet

Lyssna

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Det finns även lokala trafikföreskrifter som Länsstyrelsen och kommunerna beslutar om.

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276).

Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen. Terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.

Typiskt för dessa regler är att de är generella, det vill säga de gäller i hela landet och vägmärken används bara undantagsvis för att visa på regeln.

Några exempel på sådana regler är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, inte parkera på en huvudled, alltid ska använda bilbälte, alltid använda skyddshjälm när du kör moped och motorcykel.
 
Hela trafikförordningen hittar du på Transportstyrelsens webbplats, www.transportstyrelsen.se

Lokala trafikföreskrifter - LTF

Till skillnad från de generella reglerna finns lokala trafikföreskrifter, LTF, som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Dessa beslutar kommunerna och länsstyrelserna själva om.

Från och med 2011 är samtliga föreskrifter publicerade i en rikstäckande databas (RDT). Öppna söksida till databasen på Transportstyrelsen webbplats

Du kan även hitta dem i trafikliggaren hos Nordmalings kommun.

Vilka beslutar om de lokal trafikföreskrifterna?

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter som handlar om exempelvis:
  • gränsen för tättbebyggt område
  • vägar inom tättbebyggt område utom statliga vägar
  • samtliga vägar inom tättbebyggt område beträffande hastighet, stannande och parkering
  • vägar utom tättbebyggt område  där kommunen är väghållare
  • terräng

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter när det handlar om exeempelvis:

  • andra fall än kommunen
  • stopplikt/väjningsplikt i korsning med statlig väg
  • farligt gods och tävlingar

Öppna informationssida för lokala trafikföreskrifter på Länsstyrelsen i Västerbottens läns webbplats 

Trafiksäkerhetsgrupp

 
Under våren 1996 bildades en Trafiksäkerhetsgrupp. Gruppen är opolitisk och har till uppgift att arbeta för en trafiksäkrare miljö här i Nordmaling.

Har du synpunkter eller förslag till trafikförbättrande åtgärder kan du lämna dessa till någon i styrelsen, som i september 2007 består av:

Stig-Ove Persson (ordf)
Christin Eriksson
Yngve Häggström
Iwan Wikman
Elin Johansson.
Adjungerande; Polisen Nordmaling och Samhällsbyggnadsförvaltningen Nordmalings kommun.

Kontaktperson: Per Alfheim