Kundundersökningar inom sektor samhällsbyggnad

Lyssna

Här hittar du information om samhällsbyggnadsförvaltningens senaste kundenkäter.

2013

Under 2013 skickades en enkät rörande Nordmalings kommuns service med avseende på vatten, avlopp och avfall ut till 200 privatpersoner och 16 företag i kommunen. Av de 200 enkäter som skickades ut till privatpersoner inkom 88 besvarade enkäter. Detta ger en svarsfrekvens på 44 %.

Länk till sammanställningen av svaren

2012

Under vintern 2012 genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen en kundenkät. Enkätet innehöll frågor om bland annat vad man ansåg om vägar, snöröjning, vattenkvalitet m.m. Kundenkäten var helt anonym.

Totalt fick kommunen 48 svar varav endast 23 var fullständiga vilket inte kan ses som statistiskt säkerställt. Vissa frågor i undersökningen hade dessutom ett högt bortfall, ibland uppemot 40% vilket gör att det blir ännu svårare att kunna få fram något mönster i informationen.

De fråga som flest personer verkar ha missnöje kring var frågorna som handlade om gator, vägar och snöröjning. Det var också i dessa frågor vi fick in flest öppna kommentarer.

Länk till enkätsvaren från samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Länk till frågorna som ställdes i samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Kontaktperson: Torsten Lindqvist