Miljöfarlig verksamhet, kemikalier

Lyssna

I Nordmalings kommun ansvarar miljö- och hälsoskyddsenheten för arbetet med miljöskydd och tillsyn enligt miljöbalken över så kallade miljöfarlig verksamhet.

I Nordmalings kommun ansvarar miljö- och hälsoskyddsenheten för arbetet med miljöskydd och tillsyn enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete med miljöskydd innebär bland annat tillsyn enligt miljöbalken över så kallade miljöfarliga verksamheter.

Tillsyn enligt miljöbalken är främst en kontroll av hur olika miljöfarliga verksamheter klarar gällande bestämmelser och hur de uppfyller uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. Miljöfarliga verksamheter är de som kan ge en påverkan på omgivningen i form av utsläpp, buller, avfall m.m.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Tillstånd och anmälan

De miljöfarliga verksamheterna kan indelas i tre grupper:

  • Tillståndspliktiga
  • Anmälningspliktiga
  • Övriga

Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I Miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamhetstyper eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller utan att anmälan har skett i förväg.

Anmälan görs till miljö- och hälsoskyddsenheten. Information om hur du ansöker hittar du under sidan anmäl miljöfarlig verksamhet.

Om du behöver ansöka om tillstånd gör du det hos hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Länk till information om att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen

Anmälningsplikten syftar främst till att ge tillsynsmyndigheten information om en planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, om dess påverkan på omgivningen från miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som bedöms behövas enligt miljöbalken och dess följdföreskrifter.

Länk till Miljöprövningsförordningen

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Christina Myrestam