Allmänna hänsynsregler

Lyssna

De allmänna hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre. De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem - både som privatperson, näringsidkare, ideell organisation och myndighet.

Här följer en kortfattad beskrivning av vad de olika hänsynsreglerna inom Miljöbalken innebär.

 • Bevisbörderegeln
  Du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen.
 • Kunskapskravet
  Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka en sådan påverkan.
 • Försiktighetsprincipen
  Du ska ta till lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det finns risk för negativ påverkan. Det gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav.
 • Lokaliseringsregeln
  Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens bestämmelser.
 • Hushållningsprincipen
  Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
 • Produktvalsprincipen
  Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön, ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall det är möjligt.
 • Ansvar för att avhjälpa skador
  Skador ska avhjälpas, även de som orsakats tidigare.
 

Kontaktperson: Christina Myrestam