Anmäla miljöfarlig verksamhet

Lyssna

Om du vill veta om du behöver ansöka om tillstånd eller anmäla din verksamhet enligt miljöbalken, vänd dig till kommunen. Din anmälan av miljöfarlig verksamhet ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar.

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (11 §§ 2013:251) ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmäl även ändring av verksamheten om den är av betydelse för miljön, i god tid innan ändringen genomförs.

Anmälan

För att göra din anmälan använd gärna blanketten i vår blankettbank på Nordmalings kommuns webbplats.

Länk till anmälan av miljöfarlig verksamhet

När anmälan kommit till miljöenheten skickas ett exemplar till Länsstyrelsen. Om anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer den frågan att hanteras av Länsstyrelsen.

När anmälningen är tillräckligt utredd får du ett skriftligt beslut.  Miljö- och hälsoskyddsenheten kan om det behövs förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Handläggningsavgift för anmälan enligt miljöbalken är olika beroende på verksamhetens omfattning och risker.

Om du behöver ansöka om tillstånd gör du det hos hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Länk till information om att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen

Utebliven ansökan eller anmälan

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är miljö- och hälsoskyddsenheten skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare. I vissa fall kommer istället en miljösanktionsavgift att tas ut.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Fordonstvättar, billackeringar, avfallsanläggningar och upplag, laboratorier, asfaltverk, anläggningar för livsmedelstillverkning, bilskrotar, motorsportbanor, tvätterier, ytbehandling, vissa verkstäder, tillverkning av plastprodukter är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig. För en fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer, se miljöprövningsförordningen (2013:251).

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Christina Myrestam