Djur

Lyssna

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor. Miljö- och hälsoskydd har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter.
 
Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsenheten för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur, ormar, samt andra exotiska djur som giftiga spindlar, skorpioner o.s.v.
 

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. På grund av kattens naturliga beteende kan den dock vara svår att hålla inom begränsade områden. Detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte stör omgivningen.
 

Hundar

Skällande hundar kan vara störande för närboende. Hundbajs kan vara ett irritationsmoment för många. Därför måste hundägaren visa hänsyn.  I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges platser där hundar inte får vistas eller ska hållas kopplade.
 

Hästar

Hästhållning kan medföra störningar i form av allergier, lukt och flugor. Det är därför viktigt att tänka på lokaliseringen i samband med nybyggnation. Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsenheten för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov. Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos Länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor. Läs mer om att bygga nära hästhållning via länken till höger.
 

Störande fåglar

Fåglar som duvor, måsar och kråkfåglar kan vara störande i omgivningen. Fastighetsägaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa. Fastighetsägaren har också ansvar att undanröja olägenheten. Fastighetsägare är också jakträttsinnehavare och kan därför agera utifrån jaktlagstiftningen genom att till exempel anlita en jägare. Inom tätbebyggt område krävs dock polisens tillstånd för användning av skjutvapen. Ett tips är att kontakta någon firma som arbetar med skadedjursbekämpning. De har olika åtgärdspaket som kan innebära att fåglar infångas eller som förhindrar fåglar från att bygga bo.
 

Kontaktperson: Christina Myrestam