Bygglov

Lyssna

Bygglov är ett tillstånd till att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, bland annat inreda någon ytterligare bostad eller lokal. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plan och murar) krävs också bygglov.

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos oss på kommunen om lov, om så behövs. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området. I bygglovet prövas om din planerade åtgärd är lämplig med hänsyn till dess utformning och påverkan på omgivningen. Även byggnadens tillgänglighet och anpassning till kulturvärden är aspekter som prövas.

Om och hur detaljplan eller områdesbestämmelser reglerar användningen av din fastighet kan du få information om när du kontaktar kommunen.

Vill du ha reda på möjligheten att bygga på en obebyggd tomt kan du ansöka om ett förhandsbesked, en så kallad lokaliseringsprövning.

Tänk på att lämna in ansökan i god tid innan du planerar att påbörja byggnationerna.

När behöver jag bygglov?

Bygglov behövs också i de flesta fall för att:

  • sätta upp plank
  • bygga mur
  • färga om byggnaden
  • byta fasadbeklädnad
  • sätta upp skylt
  • ändra en byggnads användningssätt, till exempel från bostad till kontor

Bygglovplikten är olika beroende på var i kommunen man bygger. Läs mer under sidorna om bygglov.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har frågor om bygglov eller bygglovsansökan är du välkommen att kontakta byggnadsinspektör som är tillgänglig vardagar 08.00-16.00. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Mer information

Du hittar mer information i Boverkets broschyr om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Länk till Boverket

Kontaktperson: Plan- och byggenheten