Så ansöker du om bygglov

Lyssna

Bygglov är ett tillstånd till att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, bland annat inreda någon ytterligare bostad eller lokal. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plan och murar) krävs också bygglov.

För att få bygglov måste du gå igenom ett visst antal steg. Du hittar mer information under varje rubrik.

  1. Ansökan om bygglov
  2. Handläggning av bygglovsansökan
  3. Beslut om bygglov
  4. Kontrollansvarig
  5. Tekniskt samråd
  6. Startbesked
  7. Kommunens arbetsplatsbesök
  8. Slutsamråd
  9. Slutbesked

Mer information

Du hittar mer information i Boverkets broschyr om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Länk till Boverket

Kontaktperson: Plan- och byggenheten