Sotning

Lyssna

I Lagen om skydd mot olyckor står det att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Sotning/rengöring 


Nordmalings kommun har avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister. Fristen anger hur ofta det ska sotas.

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rensa/sota på sin egen fastighet. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att själv rensa sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet. En skorstensfejarmästare ska fortfarande utföra brandskyddskontrollen.

Läs mer om Egensotning

Brandskyddskontroll


Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen. Brandskyddskontrollen utförs enligt taxan nedan och utförs samtidigt som sotningen. Kommunen beslutar om hur ofta denna kontroll ska göras. Nordmalings kommun följer rekommendationerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.
 

Sotningstaxa

2004 tog kommunstyrelsen beslut om att införa sotningsindex och en justering av taxan som innebär att taxan räknas ut vid varje indexuppräkning.
  • Timpris för sotning 467,22 kr
  • Timpris för brandskyddskontroll 744,90 kr

Kontakt

Skorstensfejarmästaren Thore Karlsson
Mobiltelefon: 070-6438855

Kontaktperson: Lars Kinnunen