Översiktsplan

Lyssna

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument och här redovisas användning, bevarande och utveckling av kommunens mark, bebyggelse och vatten.

Ett förslag till ny översiktsplan för Nordmalings kommun har upprättats. Den kommer att finnas tillgänglig för granskning från och med 2018-04-06 till och med 2018-06-08. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 2017-04-27 till och med 2017-07-31. Under samrådstiden fanns möjlighet för allmänhet, föreningar, företag, politiska partier, myndigheter och andra kommuner att lämna synpunkter. Under samrådstiden inkom sammanlagt 24 yttranden. Alla inkomna yttranden finns sammanställda i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöts alla yttranden och de ändringar av förslaget till ny översiktsplan som har genomförts med anledning av de inkomna yttrandena beskrivs.

Granskningtid

Under granskningstiden kommer planförslaget att finnas tillgängligt på kommunens hemsida, i foajén till Nordmalings kommunhus samt på Nordmalings bibliotek. Det är även möjligt att ta del av planförslaget i kommunens interaktiva karttjänst på nedanstående länk: https://www.infovisaren.se/iv/nordmaling/InfoVisaren.aspx

Synpunkter ska ha inkommit senast 2018-06-08 och skickas till kommun@nordmaling.se eller till Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling.
Vid frågor kontakta samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, tel 070-6104614, tommy.samuelsson@nordmaling.se


  Handlingar i granskningsskedet:

• Översiktsplan för Nordmalings kommun
  o Mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten
  o Allmänna intressen, och riksintressen – underlag hänsyn och riktlinjer
  o Miljökonsekvensbeskrivning
  o Samrådsredogörelse
     
Länk till handlingar

 

Översiktsplanering för havet - KOMPIS

Nordmalings kommun har deltagit i det så kallade KOMPIS-projektet - kommunal planerig i statlig samverkan. KOMPIS är ett bidrag som kommunerna har kunnat söka för översiktsplanering i havet. Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka kommunens planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Länk till information om KOMPIS-projektet (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Kontaktperson: Tommy Samuelsson