Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Lyssna

Dåligt inomhusklimat orsakar hälsoproblem i våra bostäder och arbetslokaler. Som fastighetsägare har du enligt lagen skyldighet att genomföra funktionskontroll av ventilationssystemet innan du tar det i bruk och därefter med regelbundna intervaller i såväl nya som äldre hus.

Varför måste jag göra en ventilationskontroll?

Riksdagen beslutade 1991 om obligatorisk ventilationskontroll i våra hus. Eftersom inomhusklimatet har stor betydelse för vål hälsa beslöts att skolor, daghem, flerbostadshus, kontorsbyggnader med mekanisk från- och tilluftsventilation ska kontrolleras. Kontrollen ska ske bl a för att säkerställa att ventilationssystemet är rent och att vi får in tillräckligt med frisk luft inomhus.

När ska kontrollen göras?

Kontrollen sker regelbundet men med olika intervall beroende på typ av ventilationssystem och byggnadens användningssätt.

Vem ska göra kontrollen?

Det är ägaren till byggnaden som har skyldighet att låta genomföra kontrollen. Kontrollen skall utföras av sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften.

Besiktningen sker enligt följande intervall:       
 
Byggnader                          Besiktningintervall
1.  Daghem, skolor, vårdlokaler o. d. 3 år
2.  Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. FT-vent 3 år
3.  Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. F-vent 6 år
 
FT-ventilation = fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda
F-ventilation = frånluftsventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
S- ventilation = självdragsventilation
 
Undantagna från återkommande funktionskontroll är;
  • en- och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation
  • ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk eller därmed jämförlig näring 
  • industribyggnader
  • hemliga byggnader inom försvaret