Några sätt att påverka

Lyssna
Du kan antingen ta kontakt med en enskild kommunpolitiker eller vända dig till berörd nämnd. En fullmäktigeledamot har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en enkel fråga i fullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd. Som kommunmedborgare kan man även vända sig direkt till kommunen där frågan ska beredas. Här på Nordmalings kommuns hemsida hittar du kontaktuppgifter.

Enkel fråga

Vid en enkel fråga är det bara den frågande och den svarande som får debattera. En enkel fråga leder inte till ett beslut.

Interpellation

En mer komplicerad och omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Frågan måste lämnas in skriftligt i förväg. Frågan skall besvaras senast vid nästa sammanträde med fullmäktige. Vid en interpellation får alla ledamöter i fullmäktige delta i debatten. Inte heller interpellationer leder till beslut.

Motion

Ett skriftligt förslag från en kommunfullmäktigeledamot. Motionen bereds alltid av den förvaltning som berörs innan den återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. Beslut bör de fatta senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.
 

Medborgarförslag

Du som bor i Nordmalings kommun kan lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Förslaget anmäls till kommunfullmäktige för att sedan beredas och beslutas. Du kan få mer information om medborgarförslag på sidan om medborgarförslag:

Medborgarförslag (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Maria Syd