Politisk organisation

Lyssna

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Ladda ned skissen över den politiska organisationen (pdf)

Den politiska ledningen i Nordmalings kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med  tre utskott samt obligatoriska nämnder. En nämnd är gemensam för hela Umeåregionen.

Kommunfullmäktige

Kommunens styrs av kommunfullmäktige, som kan liknas vid riksdagen. I Nordmaling består kommunfullmäktige av 31 folkvalda politiker, som kallas ledamöter. Dessa väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.

Efter 2014 års kommunval ser mandatfördelningen ut enligt följande:

Centerpartiet (c) 11 mandat
Arbetarepartiet Socialdemokraterna (s) 9 mandat
Folkpartiet Liberalerna (Fp) 3 mandat
Moderata samlingspartiet (m) 3 mandat
Vänsterpartiet (v) 3 mandat
Kristdemokraterna (kd) 1 mandat
Sverigedemokraterna (sd) 1 mandat

I Nordmaling utgör (c), (fp), (m) och (kd) den politiska majoriteten.

Kommunfullmäktige väljer en kommunstyrelse som bereder ärenden till fullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer även vilka nämnder som ska finnas och utser de som ska sitta i nämnderna.
 
 

Beredningar

Kommunfullmäktige har en fast beredning (demokratiberedning) och kan ha ett flertal tillfälliga beredningar.

Demokratiberedningen arbetar med frågor kring mål, visioner och demokrati. Syftet är bland annat att utveckla medborgardialog och inflytande samt att samordna demokratiarbetet. Berdningen har ingen egen beslutanderätt.

De tillfälliga beredningarna kan tillsättas för enskilda ärenden som behöver utredas. Beredningen ansvarar för att genomföra tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige.

Läs mer om den fasta beredningen (intern länk, öppnas i samma fönster)

Läs mer om de tillfälliga beredningarna (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som kan liknas vid kommunens regering, består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.
 
Kommunstyrelsen hanterar frågor kring utbildning och barnomsorg, omsorg och hjälp, frågor kring bygga och bo samt personalpolitiska frågor.


Läs mer kommunstyrelsen (intern länk, öppnas i samma fönster)
 

Utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Dessa är: sociala utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt allmänna utskottet. Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning delegerat viss beslutanderätt till utskotten.

Allmnänna utskottet (intern länk, öppnas i samma fönster)

Sociala utskottet (intern länk, öppnas i samma fönster)

Barn- och utbildningsutskottet (intern länk, öppnas i samma fönster)

Obligatoriska nämnder

I Nordmaling finns fyra obligatoriska nämnder. De områden som tidigare har beslutats av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ryms nu inom kommunstyrelsen. Sedan 2015-01-01 gäller en ny politisk organisation för överförmyndarnämnden där Umeåregionen har en gemensamt nämnd för detta.

Myndighetsnämnd (intern länk, öppnas i samma fönster)

Överförmyndarnämnd (intern länk, öppnas i samma fönster)

Valnämnd (intern länk, öppnas i samma fönster)

Revision (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Maria Syd