Lämna klagomål

Lyssna

Inom omsorgsverksamheten i Nordmalings kommun strävar vi efter att utveckla och förbättra kvaliteten och därför är dina åsikter värdefulla för oss. Det ska vara lätt för dig att lämna positiva såväl som negativa synpunkter utifrån dina egna eller någon annans upplevelser.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med insatserna?

Om du har åsikter om hur insatserna utförs vänder du dig i första hand till din kontaktperson eller till enhetschefen hos din utförare. Du kan kontakta utföraren via telefon, e-post eller brev. Du kan vara anonym. Om du däremot vill att vi kontaktar dig och berättar på vilket sätt vi följt upp just dina synpunkter, bör du uppge namn, adress och telefonnummer.

Gäller dina åsikter hur handläggningen av ditt ärende har gått till eller vilka insatser du har blivit beviljad så vänder du dig till din biståndshandläggare.

När du som vårdtagare/brukare och/eller anhörig/närstående/god man upplevt eller upptäckt att vården ej varit god och/eller säker samt att negativa konsekvenser uppkommit, kan du framföra ett klagomål muntligt och/eller skriftligt till kommunen.

Vad gör jag om jag har ett klagomål?

 

Du framför ditt klagomål genom att fylla i en klagomålsblankett eller kontakta enhetschef som hjälper dig att fylla i blanketten efter din berättelse. Du kan även skriva ett eget brev med rubrik klagomål och lämna till enhetschef. 

 

När du fyllt i klagomålsblanketten eller skrivit ett eget brev om det inträffade kan du lämna blanketten/brevet till en personal, till enhetschef, eller annan person du känner förtroende för inom socialförvaltningen.

 

Du kan även framföra ett klagomål anonymt men om du vill att vi kontaktar dig och berättar hur vi har följt upp och hanterat klagomålet, bör du uppge namn och telefonnummer samt vilken enhet det handlar om.

 

Vad händer när jag har lämnat in mitt klagomål?

 

Ditt klagomål kommer att hanteras som en avvikelse och lämnas till berörd enhetschef som ansvarar för att händelsen leder till kvalitetsförbättrande åtgärder samt att klagomålsrapporten lämnas till medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) som registrerar klagomålet och bedömer konsekvenserna för den enskilde. I allvarliga fall rapporterar MAS klagomålet till socialnämnd. Om klagomålet innehåller händelser av brottslig art görs en polisanmälan av enhetschef.

 

Du har även möjlighet att ta kontakt med Patientnämnden som Nordmalings kommun har ett avtal med. Om detta blir aktuellt kan enhetschef eller sjuksköterska på enheten överlämna en informationsbroschyr från patientnämnd. Nordmalings kommun har även en patientskadeförsäkring som kan bli aktuell då vårdskada eller funktionsnedsättning uppkommit.

 

Länk till Patientnämnden Västerbottens län

 

Du hittar blanketten för att lämna klagomål i vårt blankettarkiv:

 

Nordmalings kommuns e-tjänster (extern länk, öppnas i nytt fönster)

 

Skicka den till

 

Nordmalings kommun

Socialförvaltningen

914 81 Nordmaling

 

Du kan även lämna den direkt till Kommunhusets reception.

Kontaktperson: Andreas Witt