Våld i nära relationer

Lyssna

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våld kan vara:

 • fysiskt – Som slag och knuffar.
 • Psykiskt – Som hot, övervakning, verbala kränkningar.
 • Sexuellt – Som oönskade sexuella handlingar. 
 • Ekonomiskt – Som att kontrollera pengarna, tvinga någon att skriva på lån.
 • Försummelse – Som att inte hjälpa dig som är sjuk, inte ge mediciner eller mat.

Hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.

Har du blivit utsatt för brott?

Har du blivit utsatt för brott? Har du någon att prata med? Individ- och familjeomsorgen erbjuder dig att samtala med någon som kan ge dig stöd med hur du ska hantera tillvaron efter händelsen. Du får råd och strategier och vid behov kan vi stödja dig i kontakten med andra myndigheter.

Vi erbjuder 1-5 samtal, fler vid behov. Du kan också få din situation utredd och få beslut om mera stöd. Det är bra om samtalen sker så snart efter händelsen som möjligt. Polisanmälan behöver inte vara gjord innan du kontaktar oss.

All personal inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får prata med någon utomstående om det som kommer upp i våra samtal. Däremot är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten om något kommer fram som gör att vi känner oro för ett barn eller en ungdoms situation.

 • Familjepedagogen erbjuder stödsamtal för våldsutsatta kvinnor och för män.
 • Familjecentralen erbjuder stöd och hjälp i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge
 • Beroendeverksamheten har särskild kompetens för stöd till personer med missbruksproblem. Du kan vara anonym i kontakten med beroendeverksamheten.

Stöd till barn

Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö får både hjälp och stöd från Barnahus. Barnahus får man kontakt med via socialtjänsten eller genom att ringa direkt till Barnahus.

 • Socialtjänsten, Nordmaling: telefon 0930-140 00 (Växel)
 • Barnahus: telefon 070- 633 46 70
  e-post: trappan@umea.se

Länk till stöd till barn som upplevt våld i nära relationer

Vi utreder – För din säkerhets skull

Stöd till våldsutsatta kvinnor kan ges som en serviceinsats utan beslut. Du kan själv kontakta kvinnojouren för stöd eller boka samtal med familjepedagog och familjecentralen. De är kostnadsfria.

Med en utredning dokumenteras dina behov och din situation. Den utredningen och dina samtal kan användas i en eventuell rättegång som bevis på att du haft eller har behov av skydd, stöd eller behandling med anledning av våldet. Utredning behövs för beslut om de flesta insatser.

Beslut om insats? – Det är ju akut!

Om ditt behov utreds och du får ett beslut om en eller flera insatser finns krav på uppföljning av dem. Socialtjänsten kan ställa krav på den som ger stödet. Om du inte är nöjd med insatsen kan du överklaga den. Det går inte om insatsen är en s.k. serviceinsats som då saknar beslut. Insatsen måste dokumenteras och den dokumentationen kan användas som bevis i en rättegång.

Definition

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Per Isdal, (2001)

Akut hjälp och skydd

Akut Hjälp
Vid akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.
 

Individ- och familjeomsorgen i Nordmaling
Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta personer och deras barn

Dagtid  (8.00 – 17.00) når du dem genom att ringa kommunens växel: 0930-140 00

Du kan även skicka e-post till: kvinnofrid@nordmaling.se

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialnämndens ordförande genom larmnumret 112 för att få akut hjälp vid familje- och relationsproblem, våld i familjen eller beroendeproblematik.

 
Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefonnummer: 020-50 50 50
 
Terrafem
Terrafem har en nationell jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-52 10 10
Hemsida: Terrafems hemsida
 
Skyddat boende
Om du eller någon annan behöver skyddat boende kan du dagtid (8.00 – 17.00) kontakta individ- och familjeomsorgen på 0930-140 00 (växel) eller på kvällar efter 17.00 och helger socialnämndens ordförande genom larmnumret 112.

Ytterligare information

Polisen
På polisens informationssida om våld i nära relationer kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. Våld i nära relationer
 
RFSL
Våld i hbt-relationer - RFSL:s brottsofferjour
 
Umeå kvinnojour
Telefonnummer: 090-77 97 00
Hemsida: Kvinnojouren i Umeå

 

Kontaktperson: Harry Lönnebacke