Ansöka om stöd

Lyssna

Du som på grund av en funktionsnedsättning behöver särskild hjälp erbjuds olika former av stöd från samhället. Det finn två lagar som reglerar stödet: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med stödet är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Om du inte vet vilken lag du vill söka stöd utifrån, kontakta då någon av våra handläggare så hjälper de dig att komma rätt.

Ansöka enligt LSS

Du kan ansöka om stöd enligt LSS om du tillhör någon av lagens tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Du kan exempelvis ansöka om daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice eller personlig assistens. För fler exempel på möjliga stöd att ansöka om, se Stöd enligt LSS. För att ansöka klicka på Ansöka enligt LSS.

Ansöka enligt SoL

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL, för att uppnå skälig levnadsnivå.

Exempel på stöd du kan ansöka om:

  • Trygghetslarm
  • Matleverans
  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Korttidsvistelse

För fler exempel på möjliga stöd att ansöka om, se Stöd enligt SoL. För att ansöka klicka på Ansöka enligt SoL.

 

Kontaktperson: Anne-Christine Arvidsson