Bostadsanpassning

Lyssna

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag kommunen ger till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget skall användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet.

Hur ansöker jag om bostadsanpassningsbidrag?

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du fylla i och skicka in ett antal blanketter och handlingar till oss. Här nedanför hittar du information om vilka handlingar som är obligatoriska och vilka som är frivilliga.

Handlingar du ska skicka in:

  • Ett exemplar av ansökan om bostadsanpassningsbidrag (du hittar den i Nordmalings kommuns blankettarkiv (extern länk))
  • Intyg av exempelvis arbetsterapeut, läkare, distriktsköterska eller sakkunnig som intygar att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Vid omfattande åtgärder bör intyget bli kompletterat med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med exempelvis arbetsterapeut.

Handlingar du kan skicka in:

  • Kopia av eget anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • Plan- eller uppställningsritning (vid omfattande inredningsarbete)
  • Ritning över bostade före och efter förändringen (vid ändrad planlösning)

Hur beslutar kommunen?

När vi har fått in de handlingar vi behöver lämnas dessa till handläggare. Handläggaren kan även göra hembesök för att kunna göra en bra bedömning. Förutom handläggare deltar även vår fastighetsansvarig i handläggningen.
 
När vi tar beslut utgår vi bland annat från:
  • Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB)
  • Ditt/dina intyg
  • Samt att åtgärderna utförs på det minst kostnadskrävande sättet

Detta kan innebära att kommunen beslutar att ge bidrag till anpassning med andra förslag på lösningar än du har ansökt om.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer bostadens standard men åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt eftersom de blir färdiga.

Hur överklagar jag beslutet?

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Skrivelsen med överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom 3 veckor från den dag man fått del av beslutet. I skrivelsen bör du ange vad som du anser är fel och vad som ska ändras på.

Förvaltningsrätten i Umeå
Box  193
901 05 Umeå

Telefon 090-17 74 00

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Om du som har fått bidraget har lämnat oriktiga uppgifter, förorsakat att ett felaktigt bidrag har lämnats ut eller fått för högt belopp utbetalt kan bli återbetalningsskyldigt. Nordmalings kommun beslutar om detta.

Kontaktperson: Biståndshandsläggare