Handläggning av ansökan om försörjningsstöd

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Lyssna

I bland kan orsaken till att man behöver stöd bero på att man hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd. I lagen kallas socialbidrag för försörjningsstöd. På dessa sidor finner du information om hur man ansöker om försörjningsstöd, vad som krävs för att man ska bli beviljad försörjningsstöd med mera.

Vad är försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte täcker din eller din familjs grundläggande behov har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd och socialtjänsten prövar din rätt till försörjningsstöd vid varje ansökningstillfälle.

Stödet är enbart utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

Vem får söka försörjningsstöd?


Om dina inkomster inte täcker din eller din familjs grundläggande behov har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

För att få försörjningsstöd kräver vi att du:

  • Gör vad du kan för att bidra till din egen försörjning och lösa tillfälliga ekonomiska problem. Om du är arbetslös ska du kunna visa att du är aktiv arbetssökande genom att lämna in en individuell handlingsplan/planering från arbetsförmedlingen. Du måste söka övriga bidrag/ersättningar som du kan ha rätt till. Exempelvis a-kassa, alfa, bostadsbidrag eller annat.
  • Först ser över dina tillgångar. För att kunna avgöra om en biståndssökande har rätt till ekonomiskt bistånd måste socialtjänsten utreda om personen kan tillgodose behovet med egna tillgångar. Finns lättrealiserbara tillgångar ska dessa i första hand avyttras för att minska eller eliminera biståndsbehov. Detta kan vara exempelvis bankmedel, aktier eller fonder. Du kan endast få försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.  
  • Tänker på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Vad ska försörjningsstödet räcka till?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Detta ingår i riksnormen (extern länk)

Skäliga kostnader utanför riksnorm (extern länk)

Kontaktperson: Harry Lönnebacke