Att ha god man/förvaltare

Lyssna

På dessa sidor hittar du information om att ha god man. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå.

Vem kan ansöka om god man?

Ansökan kan göras av:

 • Den enskilde själv (16 år eller äldre)
 • Make
 • Sambo
 • Registrerad partner
 • Barn
 • Syskon (ev. syskonbarn)
 • Föräldrar
 • Förmyndare
 • Överförmyndaren

För ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd utser överförmyndarnämnden en god man efter anmälan från Migrationsverket eller socialkontoret.

Hur ansöker jag om god man?

Ansökan ska skickas till din lokala tingsrätt. Du kan exempelvis använd blanketten som du hittar på Umeå kommuns hemsida via knappen.

Ansökan ska innehålla personuppgifter för den som ansökan avser samt även kontaktuppgifter till nära anhöriga och till den eventuellt föreslagne gode mannen.  Det är viktigt att noga ange vilka omständigheter gör att godmanskap behöver anordnas. Redogör utförligt fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter som motiverar godmanskap samt vad har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu. Beskriv utförligt den enskildes ekonomiska och sociala situation. Beskriv även så detaljerad som möjligt vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen förväntas utföra. Ange även omfattningen av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).

Observera att du även kan anmäla till överförmyndarkontoret om du tror att någon har behov av god man. Om nämnden anser att behov finns lämnas en ansökan in till tingsrätten.

Krav för att få god man

God man utses inte om det går att göra en mindre hjälpåtgärd till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, förtroendeman eller genom fullmakt för någon.

För att utse en god man krävs godkännande av den berörde. Undantag görs bara om den berördes tillstånd gör att det inte går att få ett godkännande. Det ska i så fall framgå av läkarintyg eller motsvarande utredning.    

Vilka handlingar behöver tingsrätten?

Uppgifter som tingsrätten behöver innan beslut fattas

 • ansökan från den enskilde eller nära anhörig (blanketter)
 • personbevis för den enskilde
 • läkarintyg som visar den enskildes behov av god man (socialstyrelsens blankett för  godmanskap)
 • social utredning eller skriftligt utlåtande från exempelvis kurator, biståndsbedömare eller enhetschef, som styrker behovet av god man (om behovet inte framgår av ansökan)
 • närmast anhörigas samtycken (om den enskilde inte själv kan ansöka)
 • åtagandeblankett/lämplighetsintyg (om förslag på god man finns)

Var skickar jag ansökan?

Ansökan skickas till:

Umeå Tingsrätt
Förmynderskap
Box 138
901 04 Umeå

Kontakta överförmyndarkontoret

E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Hemsida: www.umea.se/overformyndarverksamhet

Telefonnummer: 090-16 10 00 (växel)
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.30-11.45

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A
OBS! Endast bokade besök.
Det går även att boka tid för möte i er hemkommun.

Postadress:
Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kom ihåg att du som är god man dock alltid kan vända dig till Nordmalings kommun för att skicka dina handlingar kostnadsfritt till Umeå kommun.

Kontaktperson: Överförmyndarkontoret Umeå