Tobak

Lyssna

Tobakslagen har starka krav på näringsidkare som säljer tobaksvaror. Bland annat kräver lagen att du som näringsidkare inte kan börja sälja tobaksvaror innan du har anmält det till kommunen.

Anmälningsplikt

För dig som ska börja sälja tobaksprodukter som exempelvis cigaretter, cigarrer, snus och piptobak finns en anmälningsskyldighet som innebär att försäljningen måste anmälas till kommunen innan du börjar sälja. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, både permanent som tillfällig. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten.
 
Anmälningsplikten för tobaksförsäljning straffsanktionerades från och med 1 augusti 2010. Det innebär att om en näringsidkare säljer tobaksvaror utan att först ha anmält detta till kommunen så riskerar näringsidkaren att bli fälld för olovlig tobaksförsäljning vilket innebär böter eller fängelse i max sex månader.

Åldersgräns

För att någon skall få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år.
Du som lämnar ut tobaksvarorna är skyldig att förvissa sig om att mottagaren är över 18 år. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.


Tillsyn

Nordmalings kommun har ett register över vilka försäljningsställen som säljer tobak. Tillsynsbesök kommer att genomföras kontinuerligt för att kontrollera efterlevnaden av lagen. Kommunen är även skyldig att kontrollera att märkningen på tobaksvaror är korrekt - att de är märkta med svensk varningstext.
 
Kommunerna kommer att kunna samverka kring tillsynen. Det betyder att även tillsynspersonal från en annan kommun kan göra tillsynsbesök hos dig som är näringsidkare.
 
Kommunen tar ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
 
Tillsyns - /kontrollavgift
Försäljning av tobak 600 kronor


Ansvar

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna till någon som inte har fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att du även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna efterlevs.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.


Anmälan

Anmälan om försäljning av tobaksvaror skall göras till Tillståndsenheten. För vidare upplysningar kontakta tillståndsenheten.
 
Följande uppgifter ska du anmäla:
 
  • Faktauppgifter om försäljningsstället
  • Namn på den som är ansvarig för verksamheten
  • Frmans organisationsnummer
  • Firmans namn
Den 1 augusti 2010 ändrades tobakslagen (1993:581). Här berättar vi vad lagändringarna innebär för dig som är näringsidkare och säljer tobaksvaror eller tänker börja göra det.

Polisen är tillsynsmyndighet

Polisen blir ny tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs. Polisen behöver därmed inte längre misstänka brott för att kunna göra tillsynsbesök på ditt försäljningsställe.

Kontaktperson: