Kommunalt vatten

Lyssna

På denna sida hittar du information om det kommunala vattennätet i Nordmalings kommun.

Vatten

  • Inom Nordmalings kommun finns totalt 18,6 mil distributionsledningar som förser kommunens befolkning med dricksvatten.
  • Det finns 5 vattenverk i kommunen som producerar 1 500 m3 dagligen.
  • Vi har ett 20-tal enskilda gemensamhetsanläggningar för dricksvatten.
  • Vattenverken är belägna i Nordmaling-Floxen, Norrfors, Brattsbacka, Nyåker och Gräsmyr. Nordmaling-Floxen är det största vattenverket som förser Nordmaling, Levar, Olofsfors, Lögdeå, Mo, Aspeå, Rundvik, Håknäs och Öre med vatten.
  • Allt dricksvatten är baserat på grundvatten.
  • Vattnet pumpas till ett så kallad avsyrningsfilter med alkalisk massa vattnets ph och hårdhet höjs. Någon klorering görs ej.

Avlopp

  • Inom Nordmalings kommun finns sju kommunala reningsverk de är belägna i Nordmaling, Rundvik, Håknäs, Gräsmyr, Nyåker, Brattsbacka och Norrfors
  • Avloppsvattnet behandlas mekaniskt och kemiskt. Den mekaniska behandlingen sker i rensgaller och sandfång. Den kemiska behandlingen består av tillsats av en aluminiumlösning med efterföljande sedimentering.
  • Slammet transporteras till Dovamyrans kompostanläggning för vidare behandling och användning

Sjöar och vattendrag

Lögdeälven och Öreälven är Natura-2000 områden och har höga riksintressanta naturvärden. En del av sjöarna i kommunen utgör trevliga utflyktsmål och ger möjlighet till sportfiske. Inom kommunen finns ett kommunalt strandbad. Badvattnet undersöks varje sommar.

I miljöbalken finns bestämmelser om skydd av naturen. I vissa fall är det miljö- och hälsoskyddsenheten som sköter tillsynen enligt balken. I enhetens arbete ingår även att svara på remisser från länsstyrelsen i ärenden som rör naturvård.

Kalkning

I kommunen pågår sedan början av 1990-talet en rad kalkningsprojekt i syfte att förbättra vattenkemin och biologin i sjöar och vattendrag. Kalkningen utförs genom våtmarksspridning och med doserare i vattendrag. Kalkningen har i flera viktiga reproduktionsbäckar för öring förbättrat yngeltätheten påtagligt.

I kalkade vattendrag pågår också arbete med biologisk återställning. Det innebär bland annat att konstgjorda vandringshinder, som dåliga vägtrummor, ersätts med valvbågar eller broar.

Kontaktperson: Vakin