Allmänna utskottet

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. I denna slopades kommunens facknämnder och deras arbetsuppgifter togs upp av kommunstyrelsen. Sedan infördes tre nya utskott. Kommunstyrelsens allmänna utskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Utskottets uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt att ta beslut kring de ärenden som utskottet enligt delegationsordningen har rätt att besluta om.
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har ansvar för följande områden:
 • Gemensam service (central administration, ekonomi, IT)
 • Arkivfrågor
 • Näringsliv
 • Marknadsföring och information
 • Projekt/utveckling
 • Föreningsbidrag och lotteritillstånd
 • Turism
 • Bibliotek, kultur och fritid
 • Trafik och varuförsörjning
 • VA-verksamhet
 • Bygg och miljö
 • Kommunal teknik
 • Lokalvård
 • Energiplanering/energihushållning
 • Gator, vägar – anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser
 • Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen,
 • Bidrag enskilda vägar
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Kommunens fastigheter - förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom
 • Idrotts- och friluftsanläggningar
 • Köp och försäljning av fast egendom
 • Bevakning av kommunen intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen samt enskilda vägar
 • Personalpolitik
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Flyktingmottagning för vuxna
 • Uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen (2010:1622)
 • Uppgifter som åligger kommunen enligt tobakslagen (2010:682)
 • Uppgifter som åligger kommunen enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Integration
 • Musikskola
 • Fritidsgård

Kontaktperson: Maria Syd