Inventering av enskilda avlopp

Lyssna

Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer under ett antal år framåt att inventera enskilda avlopp i Nordmalings kommun.

Varför inventerar vi?

Nordmalings kommun har antagit en handlingsplan för enskilda avlopp. Av handlingsplanen framgår det att alla enskilda avlopp ska ha nått en godkänd nivå av utsläpp år 2025. Av den anledningen ska miljö- och hälsoskyddsenheten med start i maj 2015 börja inventeringen av avloppen i kommunen. Inventeringen ska säkerställa att de enskilda avloppen inte bidrar till att övergöda vatten eller sprida smittor. Flera av miljömålen är kopplade till detta.

Vilka områden inventeras?

Inventeringen kommer att påbörjas längs kommunens kust för att successivt fortsätta inåt landet. Inventeringen pågår under en tioårsperiod och kommer att täcka hela kommunen.

Hur går inventeringen till?

Inventeringen består av tre delar. Först skickas en enkät ut där du som fastighetsägare uppmanas svara på frågor om ditt avlopp. Sedan åker inspektörerna ut i fält och inventerar avloppet. Det som undersöks är om funktionen uppfyller kraven i lagstiftningen och om tillstånd för anläggningen finns. Vill man som fastighetsägare vara närvarande går detta utmärkt. Den sista delen är uppföljningen. Du får en rapport om inspektionens resultat med en preliminär bedömning av om avloppet är godkänt eller inte. Om avloppet inte lever upp till kraven kommer man troligtvis att få ett föreläggande om förbud att använda avloppet efter en viss period.

Vad kostar det?

En inventeringsavgift kommer att tas ut för tillsynen av avloppet. Grundavgiften ligger på 1,5 h, vilket motsvarar 1125 kr. Har du ett avlopp du redan nu vet inte når upp till reningskraven kan du höra av dig till miljö- och hälsoskyddsenheten och ansöka om tillstånd för ett nytt. På så vis slipper du inventeringskostnaden.

Vill du veta mer?

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten så berättar vi gärna mer om inventeringen och varför den är så viktig. På avloppsguiden.se finns bra information om vilka krav som ställs och vilken teknik som kan vara lämplig. Där kan du också ta reda på statusen på ditt avlopp.

Informationsmaterial

Länk till handlingsplanen

Kontaktperson: Linda Engström