Projektstöd folkhälsa

Lyssna

Projektstödet kan sökas av föreningar som vill jobba med utvecklingsfrågor och tillfälliga insatser inom området folkhälsa.

Vilka kan ansöka om stödet?

Ideella föreningar i Nordmalings kommun kan ansöka om stödet.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att ha rätt till stödet behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor och villkor för kategorin folkhälsa:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för kategori folkhälsa

Föreningar kan få stöd till hälsofrämjande aktiviteter och till verksamhet som är förebyggande. Stöd ges t.ex. till verksamhet som:

 • påverkar kunskaper, attityder och beteenden exempelvis föreläsningar, diskussioner m.m.
 • riktar sig till utsatta målgrupper
 • förbättrar fysisk och psykisk hälsa
 • gör tidiga insatser för barn
 • förbättrar säkerheten i olika miljöer exempelvis i trafiken, fritidslokaler m.m.
 • främjar en trygg sexualitet fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld
 • ökar fysisk rörelse
 • främjar goda kostvanor
 • minskar bruk av alkohol och tobak
 • bidrar till ett samhälle fritt från narkotika och doping

Vem beslutar om stödet?

Kommunstyrelsen beslutar vilka som får bidrag och hur stödet ska fördelas.

Efter projektets genomförande ska din förening redovisa hur ni har använt bidraget och vad resultatet blev av satsningen.

Hur mycket kan föreningen få i stöd?

Kommunen beslutar årligen om hur mycket medel som ska budgeteras för projektstöd. Projektstödet beviljas utifrån vilka medel som finns tillgängliga.

Hur ansöker vi?

Du ansöker senast 31 mars genom att fylla i vår ansökan. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggar.

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
 • Projektansökan som innehåller beskrivning av projektet, hur stödet ska användas samt budget. Vidare ska ansökan innehålla information om bidragets betydelse för förening samt om föreningen har ansökt om annan finansiering. 
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut

Vad händer om föreningen ansöker för sent?

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas.

När får jag mitt bidrag?

Utbetalning av stöder sker tidigast under april månad.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa