4K (avslutat projekt)

Lyssna

Syftet med projektet 4K (Konkurrenskrafttiga Kranskommuner) var att utveckla ett positivt näringslivsklimat i Umeås kranskommuner (Nordmaling, Bjurholm, Robertsfors, Vindeln och Vännäs) där kreativitet, nytänkande och entreprenöriellt tänkande stimuleras och främjas.

Vad handlade projektet om?

Syftet med projektet 4K (Konkurrenskrafttiga Kranskommuner) var att utveckla ett positivt näringslivsklimat i Umeås kranskommuner (Nordmaling, Bjurholm, Robertsfors, Vindeln och Vännäs) där kreativitet, nytänkande och entreprenöriellt tänkande stimuleras och främjas. Genom projektet kan kranskommunerna på ett än mer påtagligt sätt bidra till regionens fortsatta utveckling och tillväxt.
 
De övergripande målen med projektet var att:

 • Öka attraktiviteten och stärka företagsklimatet i Umeå regionens kranskommuner
 • Öka förståelsen för företagarnas villkor
 • Förbättra attityderna till företagande och entreprenörskap

Målgrupperna har varit företag, företagarorganisationer, offentliga organisationer, politiker, tjänstemän, högskola/universitet, vuxenutbildningssamordnare, studerande, studieförbund och allmänhet.

De kvantitativa målen/indikatorerna var:

 • Nya arbetstillfällen
 • Nya företag
 • Beräkna antal företag som fått stöd och rådgivning
 • Antal deltagare i olika aktiviteter

När pågick projektet?

Projektet satte igång 2008-01-01 och avslutades 2010-12-31.

Vad kostade projektet?

Projektet finansierades av kranskommunerna (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun), Länsstyrelsen i Västerbotten och EU Mål 2, regionala fonden.

Vilka genomförde projektet?

Projektet var ett samarbete mellan Umeås kranskommun (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun).

Vilka aktiviteter genomfördes under projekttiden?

Projektet har verkat inom ett antal olika aktivitetsområden:

 • Arbetskrafts/kompetensförsörjning
  Aktiviteter har varit att skapa nätverka, samarbete med Umeå Universitet, information till nya svenskar om företagande m.m.
 • Attitydförändringar
  För ett försöka genomföra attitydförändringar har man bland annat marknadsfört kommunen som en positiv etableringsort genom att genomföra marknader, mässor m.m. Det interna arbetet har handlat om att skapa goda kontakter mellan olika grupper.
 • Affärsutveckling
  Affärsutveckling har skett genom delaktiviteter som avknoppning, generationsväxling/ägarskifte, stöd och rådgivning samt samverkan.
 • - Avknoppning
  Avknoppning innebär att man har försökt få fler att utveckla företagsidéer utifrån befintlig produktion och verksamhet. Projektet har erbjudit rådgivning till företagare, hållit i workshops och haft ett starkt samarbete med Umeå Universitet.
 • - Generationsväxling/ägarskifte
  Tanken var att genomföra aktiviteter för att säkra en fortlevnad och utveckling av de företag som finns i kommunerna. Projektet har försökt ordna workshops och annat men intresset var lågt.
 • - Stöd och rådgivning
  Projektet har gett stöd och råd till befintliga företag, med information om finansiering och företagsstöd samt även information till ideella organisationer. Personer intresserade av att starta företag har lotsats vidare till Entreprenörcentrum.
 • Samverkan
  Under rubriken samverkan har projektet byggt kontaktvägar till organisationer/verksamheter som arbetar med att främja etableringar i vår region. Olika typer av kompetensutveckling och seminarier har även skett.

Vad ledde projektet till?


 

Vill du veta mer?

Du kan ta del av slutrapporten för projektet nedan.

Slutrapport 4K

 

Kontaktperson: Ulf Månsson