Lämna synpunkter på översiktsplanen till och med 31 juli

Lyssna

Till och med den 31 juli kan du lämna in synpunkter kring kommunens förslag på ny översiktsplan. Handlingarna finns tillgängliga här på webben, i kommunhuset samt i biblioteket.

Ett utkast till ny översiktsplan för Nordmalings kommun finns nu tillgängligt för samråd. Samrådstiden är 27 april – 31 juli 2017. Under samrådstiden kommer ett samrådsmöte att erbjudas i Oasen. När samrådstiden är slut kommer samtliga synpunkter att sammanställas i en så kallad samrådsredogörelse, där även kommentarer och förslag till justeringar finns med.

Samrådshandlingen finns tillgänglig på följande platser:

  • Nordmalings kommun, Kungsvägen 41 under dagtid 8.00-16.00
  • Nordmalings bibliotek
  • På Nordmalings kommuns hemsida

Handlingar rörande utkast till översiktsplan

Länk till miljökonsekvensbeskrivning (pdf)

Länk till information om allmänna intressen och riksintressen (pdf)

Länk till mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten (pdf)

Samrådsmöte 10 maj

Samrådsmöte kommer att hållas på följande plats och tid. Syftet med samrådsmötet är att informera om översiktsplanens innehåll.

Oasen den 10 maj 2017 kl. 18.00

Lämna synpunkter på förslaget senast 31 juli

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget på följande sätt:

  • via e-post: kommun@nordmaling.se
  • via brev: Nordmalings kommun, Kungsvägen 41, 914 81 NORDMALING
  • via telefon till Sune Höglander och Agneta Sahlström

 

Därför gör kommunen en översiktsplan

Kommunen måste vi ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, det är reglerat i Plan- och bygglagen (2001:900). Översiktsplanen ska redovisa hur vi i kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelseutvecklingen ska ske.

Översiktsplanen ger vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas, vår roll i regionen, vad som ska prioriteras i planeringen, hur vi ska hantera våra utmaningar och vilka målsättningar som är viktiga att uppnå.

Enligt lagen ska översiktsplanen tas fram i samråd med en bred krets av intressenter, såsom myndigheter, företagare, organisationer och framförallt medborgare. Det går att säga att en översiktsplan rör alla som på något sätt har en koppling till en kommun. Oavsett om du är kommunmedborgare sedan länge eller nyinflyttad, företagare eller politiker, gammal eller ung. Även du som inte bor i kommunen men som till exempel äger ett fritidshus här har en koppling och kan bidra.

Den nya översiktsplanen för Nordmalings kommun är planerad att antas av kommunfullmäktige i slutet av 2017.

Kontaktuppgifter

Mer information kan lämnas av:

Sune Höglander 0930-140 90
Agneta Sahlström 0930-140 96