Förslag till ny översiktsplan för Nordmalings kommun

Lyssna

Ett förslag till ny översiktsplan för Nordmalings kommun har upprättats. Den kommer att finnas tillgänglig för granskning från och med 2018-04-06 till och med 2018-06-08.

 


Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 2017-04-27 till och med 2017-07-31. Under samrådstiden fanns möjlighet för allmänhet, föreningar, företag, politiska partier, myndigheter och andra kommuner att lämna synpunkter. Under samrådstiden inkom sammanlagt 24 yttranden. Alla inkomna yttranden finns sammanställda i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöts alla yttranden och de ändringar av förslaget till ny översiktsplan som har genomförts med anledning av de inkomna yttrandena beskrivs.

Under granskningstiden kommer planförslaget att finnas tillgängligt på kommunens hemsida, i foajén till Nordmalings kommunhus samt på Nordmalings bibliotek. Det är även möjligt att ta del av planförslaget i kommunens interaktiva karttjänst på nedanstående länk: https://www.infovisaren.se/iv/nordmaling/InfoVisaren.aspx

Synpunkter ska ha inkommit senast 2018-06-08 och skickas till kommun@nordmaling.se eller till Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling.
Vid frågor kontakta samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, tel 070-6104614, tommy.samuelsson@nordmaling.se


 Handlingar i granskningsskedet:

• Översiktsplan för Nordmalings kommun
 o Mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten
 o Allmänna intressen, och riksintressen – underlag hänsyn och riktlinjer
 o Miljökonsekvensbeskrivning
 o Samrådsredogörelse
    
Länk till handlingar