Diarium och arkiv

Lyssna
I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.
 
Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan lämnas ut.
 
Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av en sekreterare. Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontakta nämndskansliet eller respektive verksamhet.

Kontaktperson: Ulf Månsson