Beslut, insyn och rättssäkerhet

Lyssna

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, utskott eller av tjänsteman. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i Nordmalings Kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller ex mål, direktiv och riktlinjer för verksamheten, budgetramar och skattesatsen, dvs den del av inkomsten som du som boende i Nordmalings kommun ska betala.

Kommunfullmäktige sammanträder 4-5 gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger rum i aulan Oasen i Artediskolan på Stallgatan 14. Tider och plats kungörsi lokaltidningarna. Ärendelista med handlingar finns att hämta i kommunhusets reception. Debatten går även att se i efterhand på kommunens hemsida.

Frågor och interpellationer i fullmäktige

Om en ledamot vill följa upp ett ärende eller få en sakupplysning kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till kommunstyrelsens ordförande eller till en ordförande i utskott. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att initiera en debatt i fullmäktige och bör röra angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller utskott har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i fullmäktige

Ett skriftlig förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds och tas upp i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till fullmäktige. Beslut utifrån en motion ska fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvarsområde som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige kan uppdra (delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden. Detta framgår av fullmäktiges arbetsordning.

Nämnder

Nordmalings kommun har ett antal obligatoriska nämnder som alla kommuner behöver: en myndighetsnämnd, en överförmyndarnämnd, valnämnds samt revision.


Utskott

Kommunfullmäktige bestämmer vilka utskott som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa.  I Nordmaling finns tre utskott. Nordmalings kommun har från och med 2015 en gemensam överförmyndarnämnd med Umeåregionen.

Tjänstemän eller förtroendevald

Kommunstyrelsen kan uppdraga (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Läs mer om hur du överklagar beslut

 

Kontaktperson: Maria Syd