Ett ärendes gång

Lyssna

Här kan du läsa om ett exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan politikerna kan fatta beslut i en fråga.

En fritidspolitiker skriver en motion (ett politiskt förslag) och föreslår att det ska byggas en nytt gruppboende i kommunen.

Ärendet diarieförs (registreras) vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten skall kunna se vilka ärenden som har kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.

Ärendet bereds, det vill säga ett underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstemän vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och fackliga regler. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut och ärendet behandlas sedan i något av utskotten. 

När ärendet behandlas i utskottet yrkar de politiskt förtroendevalda representanterna bifall eller avslag till förslaget, de säger om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte. Ett utskott lämnar ett förslag till beslut och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Kommunstyrelsen i sin tur behandlar ärendet och lämnar förslag till kommunfullmäktige om hur de ska besluta.

Motionen behandlas i kommunfullmäktige, där det kan bli debatt om innehåll i och syfte med motionen/förslaget. Det kan också bli aktuellt med votering (omröstning). Om kommunfullmäktige beslutar att anta motionen ska ärendet verkställas av berörda verksamheter. Det är alltid kommunstyrelsen som ansvarar för att genomföra beslutet.

Alla ärenden beslutas inte i kommunfullmäktige

Vissa typer av ärenden måste tas upp i kommunfullmäktige medan vissa ärenden stannar i antingen kommunstyrelsen eller något av kommunstyrelsens utskott.

Kommunfullmäktige beslutar i följande ärenden:

  • Mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna
  • Budget
  • Skattesats
  • Årsredovisning
  • Taxor och avgifter
  • Större investeringar
  • Folkomröstning
  • Andra frågor av övergripande art

Frågor som inte är av övergripande slag kan oftast tas i antingen utskotten eller hos kommunstyrelsen.

Kontaktperson: Maria Syd