Vilket stöd kan man få? (LSS)

Lyssna

Nordmalings Kommun har ansvar för ett flertal olika stödinsatser för dig som har en funktionsnedsättning och är bosatt i Nordmalings Kommun. Vilket stöd man kan få bestäms utifrån lagar som exempelvis Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem har rätt till hjälp genom LSS?

För att du skall kunna få insatser enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Du har rätt till insatser enligt LSS om du tillhör någon av personkretsarna, om du har behov av särskilt stöd och service och om du inte får det behovet tillgodosett på annat sätt.

Vilken hjälp kan jag få genom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistent
  Insatsen inriktar sig till svårt funktionshindrade, som behöver hjälp med personlig hygien, måltider och annan personlig service. Den här rätten kan i vissa fall även omfatta personer över 65 år. 
 3. Ledsagarservice
  Målsättningen med ledsagarservice är att bryta svårt handikappade människors isolering och hjälpa honom med kontakter utanför hemmet.
 4. Kontaktperson
  Människor med funktionshinder har rätt till kontaktperson - en person som ställer sig till förfogande som medmänniska. Alternativt kan hjälpen bestå av en kontaktfamilj. 
 5. Avlösarservice
  Syftet med avlösarservice är att reducera familjens belastning och verka för att föräldrar får ökade möjligheter till egna aktiviteter. Det sker genom att en person tar hand om den funktionshindrade i hemmet. 
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Vistelsen skall göra det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden, i första hand hos en annan familj, och dessutom kunna erbjudas som miljöombyte och rekreation för den enskilde. 
 7. Korttidstillsyn
  Ungdomar över 12 år, som har omfattande funktionshinder, skall erbjudas tillsyn före och efter skolans slut och vid lov när föräldrarna förvärvsarbetar. 
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
  Insatsen ges i situationer där barnet, trots stöd i hemmet, inte kan klara av att bo kvar hos föräldrarna. 
 9. Bostad med särskild service för vuxna, gruppboende
  Denna rättighet kan bestå av en särskilt anpassad bostad, t.ex. gruppbostad med bemanning dygnet runt. 
 10. Daglig verksamhet
  Personer som tillhör personkrets 1 och 2 och är i yrkesverksam ålder har rätt till någon form av daglig verksamhet.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om.

LSS-handläggare
Birgit Johansson
0930-14369
Birgit.johansson@nordmaling.se

Kontaktperson: Anne-Christine Arvidsson