Vilket stöd kan man få? (SoL)

Lyssna

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL, för att uppnå skälig levnadsnivå.

Vilken hjälp kan jag få genom SoL?

 • Matleverans
  För dig som har svårigheter att själv laga mat kan hemtransport av färdiglagad mat beviljas. Behöver du hjälp att värma din mat kan du få hemtjänst till detta.
 • Trygghetslarm
  Via en enkel installation i det vanliga telefonnätet och med en larmknapp i en halskedja eller ett armband kan du nå personal om det händer något. Personal från kommunens larmpatrull eller kvälls- och nattpatrull svarar för att larmen tas om hand och ser till att du får den hjälp du behöver.
 • Hemtjänst
  Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas bistånd för sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla såväl praktiska hushållsgöromål som personlig omvårdnad och socialt stöd där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
 • Dagverksamhet
  Träffpunkten i Nordmaling erbjuder en öppen dagverksamhet för personer med olika typer av funktionshinder.
 • Ledsagarservice
  Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader.
 • Avlösning
  Avlösning i hemmet är en stödinsats som kan ges om din anhörige eller närstående har ett omfattande omvårdnadsbehov. Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.
 • Korttidsvistelse
  Korttidsvistelse är en insats för att möjliggöra avkoppling och miljöombyte för personer med funktionsnedsättning och samtidigt ge anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.
 • Särskilt boende
  När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem kan ett särskilt boende bli aktuellt. Exempelvis gruppboende.Ordinärt boende innebär att du bor i det egna hemmet, till exempel ett flerbostadshus, hyreshus, villa eller motsvarande.
 • Annan indiviuellt utformad insats
  Efter en individuell behovsbedömning kan andra typer av insatser också beviljas.

Vad kostar biståndet?


För vissa bistånd betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (så kallat förbehållsbelopp) samt att kunna betala ditt boende.

Kontakt

Om du har rätt att få hjälp via lagen LSS kan du även ha rätt få hjälp via SoL. I så fall kontaktar du vår LSS-handläggare. I annat fall kan du kontakt våra biståndshandläggare via denna sida:

Länk till biståndshandläggarens kontaktuppgifter

Kontaktperson: Anne-Christine Arvidsson