Befrielse från undervisning

Vissa föräldrar vill att deras barn inte ska delta i vissa skolämnen. Skollagen är dock mycket restriktig kring att få befrielse från undervisning.

Det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska delta ämnen som exempelvis sex- och samlevnad, musik, religionskunskap eller idrott och hälsa, där simning är ett av momenten.

Regelverket kring befrielse från undervisning är idag restriktiv – alla elever har rätt till utbildning. Genom den nya skollagen blir det än mer restriktiv i att få befrielse från vissa undervisningsinslag i grundskolan. Det krävs synnerliga skäl vilket innebär mycket starka skäl. Befrielse från undervisning kan bara bli aktuell i vissa undantagsfall och endast gälla enstaka obligatoriska inslag i undervisningen.


7 kap. Skollagen

Vårdnadshavare till ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli (exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet).

Befrielse

19 § En elev i en skolform som avses i 17 § får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.

Undervisningen ska bedrivas i enlighet med den värdegrund som finns i läroplanerna. Det kan i vissa utpräglade undantagsfall behövas en möjlighet att medge en elev befrielse från enstaka obligatoriska inslag i undervisningen. För att en elev skall bli befriad ska det finns synnerliga skäl och ska bara komma i fråga i undantagsfall. Kravet på synnerliga skäl innebär att skälen för befrielse måste vara mycket starka. Befrielsen är inte avsedd att användas beroende på vårdnadshavarens religiösa eller filosofiska uppfattning. En elev får inte medges befrielse i sådan utsträckning att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen eller kunskapskraven i ett ämne.

Besluten kan överklagas till förvaltningsrätten enligt 28 kap. 9 § Skollagen.