Radon

Lyssna

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Ämnet kan finnas i hus och komma från marken, byggnadsmaterialet och dricksvattnet.

Vad är radon?

Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Vid sönderfallet kan radonets strålning skada cellerna i luftvägar och lungor. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon i bostäder orsakar ca 500 lungcancerfall årligen varav 50 bland personer som aldrig varit rökare. Radon kan finnas i:

  • Marken
  • Byggnadsmaterialet
  • Dricksvattnet

Radon i Nordmalings kommun

I Nordmalings kommun finns ett par mindre områden med hög risk men inget av dessa ligger i centrala Nordmaling. 1985 gjordes en kartläggning av radonet i kommunen. Om du vill veta var dessa områden finns får du gärna besöka oss och titta på kartan.

Radon i marken

Radongas finns naturligt i jord och bergarter. Jordluften innehåller därför nästan alltid radon. Lufttrycket är oftast lägre inomhus än utomhus och radon kan därför sugas in i hus från marken. Om stora mängder jordluft läcker in i huset finns det alltid risk för höga radonhalter inomhus. Miljö- och hälsoskyddsenheten rekommenderar därför alla fastighetsägare att göra en radonmätning för att få kännedom om halten inomhus. Mätningarna ska normalt göras under minst 2 månader under perioden 1 oktober - 30 april.

Radon från byggmaterial

Alunskifferbaserad blå lättbetong innehåller radium och avger därför radongas. Denna betong användes mellan åren 1929-1975.
Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenheter i inomhusmiljön som kan påverka människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddsenheten kan kräva att fastighetsägaren sänker radongashalten till en nivå som inte överstiger riktvärdet.

Radon i vatten

Radonstrålning beror på att berggrunden kan innehålla uran och radium. Dessa grundämnen fälls ut i vattenförande sprickor och avger radon till grundvattnet. I grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga. Det beror på att vattnet har luftats eller stått så länge i brunnen att radongasen naturligt hunnit försvinna.

Höga radonhalter i vatten kan utgöra en hälsorisk på grund av den förhöjda stråldos man får genom att dricka vatten. Den största hälsorisken med radon i vatten är emellertid att radonet avges till inomhusluften, när man använder vatten i hushållet.

Kontaktperson: Mia Kristiansson