Ansöka om LSS-insatser

Lyssna

Du som på grund av en funktionsnedsättning behöver särskild hjälp erbjuds olika former av stöd från samhället. Det finn två lagar som reglerar stödet: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med stödet är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vem kan ansöka om insats enligt LSS?

Du kan ansöka om stöd enligt LSS om du tillhör någon av lagens tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Hur ansöker jag?

För att göra en ansökan ska du fylla i ansökan om insatser enligt LSS. Du ansöker på något av följande sätt:

  • Skriva ut och skicka in via antingen e-post eller brev.
  • Hämta en blankett hos LSS-handläggare.

Om du har god man eller förvaltare kan denne ansöka åt dig.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

När din ansökan har kommit in kontaktar LSS-handläggare dig och ni kommer överens om en tid för hembesök.

Därefter genomför handläggaren en utredning. Utredningen ligger till grund för bedömning av vilket behov av hjälp du har och vilken insats som eventuellt kan bli aktuell.

Beslutet fattas av LSS-handläggaren. Du får ett skriftligt beslut som går att överklaga om du inte är nöjd.

Kan jag få en individuell plan?

I samband med att en insats blir beviljad enligt LSS kan du begära att få en individuell plan. Där kommer beslutade och planerade insatser att upprättas i samråd med dig.

I planen ska det även finnas redovisade åtgärder som vidtas av andra än kommun eller landsting. Planen ska bli prövad fortlöpande och minst en gång om året.

Landsting och kommun ska underrätta varandra om upprättade planer.

Din kontaktperson är din LSS-handläggare.

Hur överklagar jag mitt beslut?

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har inkommit till kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

LSS-handläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet. Du hittar kontaktinformation genom att klicka på länken nedan.

Hur når jag min LSS-handläggare?

Du hittar kontaktuppgifter till LSS-handläggaren genom att klicka på länken nedan.

Kontaktuppgifter sektor omsorg

Kontaktperson: Anne-Christine Arvidsson