Årsredovisningen 2018

Lyssna

Nordmalings kommun har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Resultatet för Nordmalings kommun 2018 uppgår till -10,3 Mkr att jämföra med budgeterat resultat på 9,2 Mkr.

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 480,1 Mkr vilket är 25,1 Mkr högre utfall än budget. Jämfört med föregående års utfall på 459,5 Mkr har nettokostnaderna ökat med 4,4 procent. Verksamhetens intäkter avviker positivt i förhållande till budget och intäkterna har ökat 2,7 procent med utfallet 2017.
Verksamhetens kostnader avviker negativt med -57,6 Mkr och har ökat 4,4 procent jämfört med utfallet 2017.
För 2018 ökar kostnaderna bland annat för köp av huvudverksamhet med 7,6 Mkr, vilket motsvarar 7 procent, jämfört med 2017 där den största ökningen avser externa familjehemsplaceringar inom IFO.
Personalkostnaderna ökar med 15 Mkr eller 4,7 procent mellan åren och beror förutom på avtalseffekt även på volymförändringar. Kostnader för pensionerna är temporärt betydligt lägre  under 2018 beroende på en återbetalning avseende tidigare felaktigt inbetalda premier.
Utfall vad gäller skatteintäkter och statsbidrag är 2,0 Mkr högre än vad som antogs i budget. Allmän kommunalskatt avviker med negativt med -0,9 Mkr mot lagd budget medan generella statsbidrag och utjämning har en positiv avvikelse på 2,9 Mkr.
Finansnettot avviker positivt med 3,6 Mkr. Det låga finansnettot beror på en lägre skuldsättning i kombination med ett lågt ränteläge. Kraftiga amorteringar 2016 och 2017 är bakomliggande faktor.
Sektorernas resultatavvikelse uppgår till -31,6 Mkr där barn- och utbildningsutskottet avviker med –11,2 Mkr , sociala utskottet med –17,5 Mkr samt allmänna utskottet med
– 2,9  Mkr jämfört mot budget. Av allmänna utskottet resultatavvikelse hänförs 2,2 Mkr till gemensam service och -5,1 Mkr till sektor samhällsbyggnad.

En mer ingående förklaring kring kommunens förvaltningsberättelse och ekonomiska uppföljning, samt sektorernas verksamhet återges i årsredovisningen.

För frågor angående Nordmalings kommuns årsredovisning hänvisas till ekonomichef Jonas Wallin.

Rapporten ser du i sin helhet här:

LÄNK