Samråd enligt miljöbalken - ombyggnation av dammar i Olofsfors och nybyggnation av fiskvandringsväg

Lyssna

Nordmalings kommun planerar att öka dammsäkerheten vid Olofsfors bruks nedre damm och att samtidigt skapa en fri vandringsväg för fisk och andra vattenlevande organismer förbi Olofsfors tre dammar. Åtgärderna kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken och eventuell lagligförklaring av äldre vattenanläggningar. Den som söker tillstånd ska genomföra samråd enligt 6 kap miljöbalken innan tillståndsansökan lämnas in.

Kommunen genomför nu undersöknings- och avgränsningssamråd där allmänheten och berörda bereds möjlighet att ta del av information och att lämna synpunkter på projektet.

Ett samrådsunderlag med mer information finns för läsning eller nedladdning på:  
https://www.nordmaling.se/utstallning

Det går även att ringa kommunens reception och be om ett utskrivet exemplar: 0930-141 08

Samrådsunderlaget finns anslaget i receptionen, Kungsvägen 41 i Nordmaling under samrådstiden.

Eventuella synpunkter eller information som rör ärendet ska märkas med:
Olofsfors dammar, dnr 2020-348-432” och skickas till: kommun@nordmaling.se 
Alternativt kan synpunkter postas till: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling.

Synpunkter lämnas senast den 2020-08-30

Kontaktperson: Torsten Lindqvist