Ekonomiplanering

Kommunens ekonomiplanering följer en modell som ser lika ut från år till år. Här kan du se hur denna process ser ut, från diskussioner fram till ett färdigt underlag som bestämmer hur mycket pengar kommunen får och vad de ska användas till.

Februari

I februari presenterar kommunens ledningsgrupp en omvärldsanalys för politikerna i Nordmalings kommun. Här tar man upp aktuella områden, händelser och tendenser som rör kommunens verksamheter som kan vara av intresse för de beslutande politikerna.

Mars

I början av mars presenterar ekonomiavdelningen det aktuella ekonomiska läget för planeringsperioden. Bland annat en prognos av hur skatteunderlaget kommer att se ut.

Sektorerna tillsammans med deras respektive ekonomer lämnar planeringsmaterial som ska utgöra underlag för budgetdiskussioner. Materialet innehåller bland annat befolkningsprognoser, volym- och prisberäkningar och ligger till grund för arbetet med budgeten.

Sedan sker en budgetdiskussion i ledningsgruppen där gruppen tar fram gemensamma prioriteringar för kommande år. Samtidigt diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksamhetsområden.

April

Kommunstyrelsens allmänna utskott bjuder in presidierna i kommunstyrelsens utskott för diskussion av budgetunderlaget. Man diskuterar bland annat nämndernas utmaningar och möjligheter.

De politiska partierna fortsätter sitt arbete. Utskotten lämnar verksamhetsplaneringsunderlag till kommunstyrelsen.

Maj

Kommunstyrelsens allmänna utskott går igenom kommunstyrelsens verksamhetsplaneringsunderlag. Utskottet går också igenom annat underlag som berör kommunens verksamhet, till exempel innehållet i regeringens vårproposition. Sedan lägger arbetsutskottet fram ett huvudförslag till budget med mål, riktlinjer och ekonomiska ramar. Samtidigt kan olika partier lägga fram egna förslag om de inte ställer sig bakom huvudalternativet.

Juni

I juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten. I budgeten finns definitiva ekonomiska ramar för kommunstyrelsen. Ramarna anger hur mycket pengar varje nämnd ska få, direktiv för hur pengarna ska använda och vad i verksamheten som ska förbättras.

Juli—oktober

Utifrån budgeten tar kommunstyrelsen tillsammans med sektorerna fram en verksamhetsplan som beskriver hur man ska arbeta för att genomföra sina mål och uppdrag.

November

Kommunstyrelsen tar beslut om sin verksamhetsplan och om fördelningen av de pengar man har blivit tilldelad enligt budgeten.

December

Verksamhetsplanen informeras till kommunfullmäktige.