Artikeln publicerades 13 september 2018

September 2018

Val

Valnämnden säkerställde att valprocessen fungerade i Nordmalings kommun för val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige och val till kommunfullmäktige. Röstlokaler fanns vid brandstationen, Lögdeå- Rundvik, Håknäs, Levar, Norrfors, Gräsmyr och Vallen.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Röstmottagare har även utfört ambulerande (rörlig) röstmottagning för att säkerställa att alla kommunmedborgare haft möjlighet att delta i valet. 70 röstmottagare har arbetat för att säkerställa röstmottagningen i Nordmalings kommun.

Antalet röster: 4534 Valdeltagande 82,8%

Politisk ledning

Kommunfullmäktige har under perioden januari-augusti sammanträtt tre gånger och kommunstyrelsen har sammanträtt fem gånger. Under året har alla planerade möten med förtroendevalda (AU, BU, SU KS, KF) genomförts enligt plan och Protokollen publicerats för allmänheten. Möten med kommunfullmäktige sänds via webben vilket möjliggör att åhörare som inte är på plats kan ta del av innehållet.

Nästa sammanträde med nyvalda kommunfullmäktige sker den 22/10. Mötet behandlar bl.a. delårsbokslut jan-aug och val av presidium (styrelse som avser ordförande, förste vice ordf. och andre vice ordf.). Vidare utses valberedning som består av en ledamot och en ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktige 5/11 behandlas bl.a. budget för år 2019 och val sker av ledamöter till kommunstyrelsen. Sista kommunfullmäktige för år 2018 sker den 17/12.

Näringslivsfrämjande åtgärder

Ett fungerande näringsliv är av stor betydelse för kommunens tillväxt och ekonomi. Kommunens handlingsplan för näringslivsutveckling har under året reviderats och utökats med en marknadsplan.

Projektet ”Industrispår med öppen terminal i Rundvik” fortgår enligt plan. En detaljplan har upprättats och behandlas vid fullmäktige i oktober. Markköp har genomförts och AKJ, allmänna krav järnväg, har upprättats av Trafikverket. Markavtäckning sker under innevarande år och projektet följer tidsplanen.

För utveckla näringslivets förutsättningar i Nordmalings kommun har kommunen tillsammans med näringslivet utarbetat konceptet Näringsliv 2:0, som syftar till att bilda ett gemensamt näringslivsbolag. Utvecklings- och förankringsarbete pågår för att realisera ovanstående.

Kultur och fritid

Sommarlovsverksamheten i Nordmalings kommun bestod av Kids Camp och KF huset. Alla aktiviteter var kostnadsfria för deltagarna och kan ses som ett komplement till kommunens ordinarie fritidsverksamhet. Kids Camp-aktiviteten samlade närmare 100 barn/ungdomar i ålderskategorin 6-15 år.

Exempel på aktiviteter var olika bollsporter, friidrott, pyssel, bad, filmmys, hoppborg, lekar och picknick. Fördelningen mellan pojkar och flickor var nästan hälften av varje, flickor 43 st. och pojkar 50 st.

KF Husets aktivitet samlade närmare 10 ungdomar och handlade om film och teater med fördjupning i de konstnärliga ämnena cirkus, skådespeleri, stand-up och film.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten arbetar vidare för att öka anställningsbarheten för arbetssökande. Enheten har under året erbjudit 29 personer arbete under ett år, i form av två nystartjobb och 27 extratjänster.

I samverkan med Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet och övriga verksamheter inom kommunen är ett 40-tal personer verksamma via Arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har även behandlat 100 ansökningar till vuxenutbildning.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef