Artikeln publicerades 10 oktober 2018

Oktober 2018

Kommunernas digitalisering och e-tjänster

Samtliga kommuner i Sverige arbetar intensivt med digitaliseringsarbeten inom respektive verksamhetsområde. En av drivkrafterna är att digitaliseringen möjliggör effektiviseringar samtidigt som den kan förbättra servicen till kommunens invånare.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Internt inom kommunen används flera digitaliserade tjänster och programvarorna är ofta sammankopplade för att kommunicera data mellan varandra.

Kommunikation till kommunens medborgare sker bl.a. via kommunens hemsida och inom en snar framtid kommer hemsidan innehålla e-tjänster. E-tjänster möjliggör att du kan beställa tjänster eller rapportera information som senare fördelas direkt till ansvarig person. Syftet är att det skall bli enklare; både för dig och för oss. Exempel på e-tjänster i andra kommuner är ansökan om bygglov, ansökan om fritidshem, avläsning av vattenmätare, boka träning , erbjuda PRAO-plats och boka biljetter. En annan fördel är att kunden kan följa ärendehanteringen inom kommunen. Vi ber att få återkomma till vilka e-tjänster som lanseras via kommunens hemsida.

Kraven på informationssäkerhet ökar i takt med digitaliseringsgraden vilket ställer krav på kommunernas förebyggande säkerhetsarbete. Digitaliseringen är här för att stanna men samtidigt måste vi förhålla oss till att digitalisering inte med automatik betyder en förbättring för alla. Därför är det av betydelse att vi uppmärksammar och stödjer de som behöver handledning inom området.

Trenden är tydlig att kommunernas samarbeten ökar eftersom det finns en förväntan på förbättring av både kvalité och effektivitet. Förmågan att vara en god samarbetspart är viktig för alla kommuner och digitaliseringen är en förutsättning för att följa utvecklingen.

Företagsklimatet medarbetarenkäten och Gnosjöandan

Det är glädjande att Nordmalings kommun höjer föregående års resultat i företagsrankingen som presenterades av Svenskt Näringsliv. Förbättringen visar att vi tillsammans arbetar i rätt riktning. Välmående företag skapar spinn-off effekter med fördelar som flera kan ta del av. Nya möjligheter dyker ständigt upp och när alla aktörer strävar i samma riktning stärks kommunens attraktionskraft. Utvecklingsorienterade kommuner attraherar nya kommuninvånare och skapar förutsättningar för framtida företagsetablering. Därför är det viktigt att vi jobbar vidare på den fastslagna linjen. Samarbetet mellan näringslivet och Nordmalings kommun stärks av delaktiga medarbetare som har kunden i fokus.

För att Nordmalings kommun skall bli bättre är medarbetarenkäten ett viktigt verktyg. Enkäten skickas till samtliga medarbetare och belyser bl.a. arbetsplatsens mål, bemötande, meningsfullhet i arbetet och möjligheten att påverka utförandet. En hög svarsfrekvens är avgörande för att vi tillsammans skall skapa utvecklingsmöjligheter och klarlägga vilka aktiviteter som är värdeskapande.

Gnosjö kommun är centrum för Gnosjöandan, som beskriver hur man samarbetar innanför kommungränsen. Vid ett tidigare studiebesök i Gnosjö kommun förvånades jag över att Gnosjöandan inte var något Hokus Pokus, utan vanligt förnuft. Besök gärna www.gnosjoandan.se för att läsa mer.

Förberedelserna pågår inför näringslivssamarbetet Näringsliv 2.0 och samtliga företag kommer att få en inbjudan. Aktiviteten är ett tydligt steg i Gnosjöandans riktning. ” Vi är positiva till samverkan och motiveras av andras framgång” Likaså innehåller kommunens medarbetarenkät processer som går mot samma väderstreck. - Jag ser redan fram emot Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2019!

Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef