Artikeln publicerades 14 december 2018

December 2018

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 och den hållbara utvecklingen syftar till att utveckla en fredlig värld som är inkluderande för att kommande generationer skall få samma eller bättre förutsättningar än de vi har idag. Sverige räknas som ett av de länder som har bäst möjligheter att nå de globala målen.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Om Agenda 2030 ska bli verklighet krävs ett glokalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och att lokalt agerande får globala konsekvenser.

Vi står inför ett vägskäl där vi har möjlighet att välja en bättre värld, men för att detta ska bli möjligt krävs kunskap, engagemang och ledarskap på alla nivåer. Svenska FN-förbundet och SKL vill genom ett samverkanprojekt stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030. Mer information finner du via https://fn.se/glokalasverige/inspirationsfilmer/

Trafikflödet är ett skyltfönster på E4.an

Antalet fordon som passerar Nordmaling via E4 är i genomsnitt 6580 st/ dygn varav antalet tunga fordon utgör i medeltal 1360 st /dygn. Trafikverkets mätningar visar att under vissa perioder är antalet fordon avsevärt fler än medelvärdet. Jul- och nyårshelgen tillsammans med sportlov, påsklov och semesterperioden i juli månad är exempel på perioder när trafiktätheten ökar.

Det finns fördelar att skapa en referenspunkt för att ta bort anonymiteten och några kommuner har tagit tillvara på möjligheten att stärka sitt varumärke genom att även rikta uppmärksamheten till trafikanterna. En kommun har ett flygplan, en annan har ett stort konstverk, en kommun har en stor björn i trä och en hoppbacke. I vår närhet finns även exempel på en stor fisk vid E4:an och fortsätter man i nordlig riktning syns en stor trästol.

Flera av fordonen som passerar Nordmaling färdas längre sträckor och några av dem korsar även landets gränser. Stora trafikflöden skapar affärsmöjligheter om trafikanterna känner till vår närvaro och näringslivets utbud. Nordmalings kommun har stora möjligheter att stärka sin framtoning genom välkomnande infarter och verksamhet som skapar igenkänning.

Saker är på gång i Nordmalings kommun och flera projekt är pågående

Nordmalingshus nya fastighet på kungsvägen är klar för inflyttning i januari och hyresgästerna har snart tillgång till sina moderna lägenheter. Fastigheten har utvecklats från inledande idé till ritning och upphandling för att sedan övergå till produktion.

I Nordmalings kommun pågår flera projekt som i skrivande stund är idéer eller ritningsunderlag. Några exempel är tomterna på Notholmen, Omlastningsterminal Rundvik och fleravdelningsförskolan. En vidare frågeställning som är under utredning är Nordmalings kommuns framtida drift av VA-verksamheten. Nuvarande lag- och säkerhetskrav försvårar möjligheten för den lilla kommunen att leva upp till alla krav.

Utredningen är klar i februari och politiken beräknas fatta beslut om den framtida driften i juni månad.

Sommarens bränder och övningar för ledningsgruppen

Kommunenens kostnader för sommarens skogsbrand i Tallberg och Högbränna har sammanställts och som tur var uppstod inga personskador. Brändernas omfattning och utveckling krävde brandbekämpning från helikopter och flygtimmar är dyra. Det utdragna släckningsarbetet var resurskrävande och sammanställningen av inkomna fakturor för aktiviteterna uppgår till 1,3 miljoner.

Genom försäkringar söker kommunen ersättning för dessa kostnader och om processen inte avstannar betalar kommunen endast sin självrisk, som utgörs av ca: 200 tkr. Erfarenheter från sommarens händelser har tagits tillvara vid de inplanerade övningarna av krisledning för kommunens ledningsgrupp.

Under hösten har ledande tjänstemän övat roller i ledningsstab, under två dagar, för att öka förmågan att hantera svåra och oväntade händelser. Ansvariga för utbildningen har varit kommunens räddningsledare vid Räddningstjänsten Nordmalings kommun.

Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef