Artikeln publicerades 14 mars 2019

Mars 2019

Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger att kompetensförsörjningen är den absolut största utmaningen framöver. Därtill krävs betydande effektiviseringar eller ökade resurser för att säkerställa nuvarande levnadsstandard.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

SKL gör bedömningen att konjunkturen kommer mattas av och att antalet arbetade timmar minskar år 2020. Vidare kommer kommunerna att ha både större demografiska och ekonomiska utmaningar de närmaste åren.

Det är bara 1 av 21 regioner och en dryg tredjedel (104 stycken) av kommunerna som klarade ett resultat, som motsvarar det som är måttet för god ekonomisk hushållning år 2018. Det finns flera skäl till resultatförsvagningen men översiktligt ökar inte skatteintäkterna i samma takt som kostnaderna.

För att främja fler resultatförbättringar krävs ett ökat samarbete mellan kommunerna och regionerna och staten. Vidare kommer det att krävas krafttag för att räta upp ekonomin i de kommuner och regioner som redan har underskott.

Nordmalings kommun tillhör den skara av kommuner som inte uppnår måttet för god ekonomisk hushållning och för att hantera utmaningarna är det helt nödvändigt att arbeta med långsiktiga planeringsförutsättningar.

Förmågan att skapa långsiktighet utifrån flera perspektiv är helt enkelt en framgångsfaktor för att vi ska klara de kommande årens utmaningar. I praktiken innebär det att båda gasa och bromsa, men inom valda delar av verksamheten.

Stort intresse för Kungsgatan 57

Nordmalingshus nybyggda sexvåningshus vid Kungsgatan 57 innehåller 30 hyreslägenheter i centrala Nordmaling. Huset innehåller fem ettor, 18 tvåor och sju treor och standaren är hög med bl.a. kakel i badrummen.

Inflyttningen påbörjades i januari och två månader senare är 28 lägenheter uthyrda. I skrivande stund utgörs de lediga lägenheterna av en 1:a och en 2:a. Det är glädjande att huset har fått nya hyresgäster och beläggningen visar att satsningen var riktig.

Resebidraget främjar studier och boende i Nordmalings kommun

Resebidraget är ett pendlingsbidrag för studerande bosatta i Nordmaling. Resebidraget ger rabatt på resor för dig som studerar på universitet, högskola eller komvux i Umeå eller Örnsköldsvik. Givet att den studerande uppfyller aktuella kriterier utbetalas ett fast bidrag på 500 kronor per månad. För mer information se kommunens hemsida.

Handelsrådet från Haparanda kommun besöker Nordmaling

Handelsrådet vid Haparanda besöker Nordmaling i juni och i gruppen från Haparanda ingår bl.a. varuhuschefen för IKEA. Bakgrunden till intresset är Nordmalings arbete med företagsklimatet och besökarna önskar få diskutera förutsättningar och arbetsformer. Likartade utbyten stärker Nordmalings kommun som får möjlighet att dela med sig av kunskaper men även lära av andra verksamheter.

Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef