Artikeln publicerades 18 april 2019

April 2019

Nordmalings kommun har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Resultatet för Nordmalings kommun år 2018 uppgår till -10,3 Mkr vilket är en kraftig avvikelse i jämförelse med budgeterat resultat +9,2 Mkr. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 480,1 Mkr vilket är 25,1 Mkr högre utfall än budget.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Finansnettot avvikelse är positiv med 3,6 Mkr. Bakomliggande faktorer till det låga finansnettot är lägre skuldsättning i kombination med ett lågt ränteläge och kraftiga amorteringar år 2016 och 2017. Sektorernas resultatavvikelse uppgår till -31,6 Mkr; Barn- och utbildningsutskottet avviker med –11,2 Mkr , Sociala utskottet med –17,5 Mkr samt Allmänna utskottet med – 2,9 Mkr i jämförelse med budget. Allmänna utskottet resultatavvikelse hänför 2,2 Mkr till Gemensam service och -5,1 Mkr till sektor Samhällsbyggnad. Mer information om årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finner du på kommunens hemsida.

God ekonomisk hushållning är centralt för alla organisationer och quick fix löser inte utmaningar

Utfallet av årsredovisningen illustrerar betydelsen av att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att vända en negativ ekonomisk trend. Dessvärre är Nordmalings kommun inte ensamma med liknande uppdrag utan tillhör en av flera kommuner med ekonomiska problemställningar. Förmågan att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen blir allt viktigare de närmaste åren, när skatteintäkterna växer i allt långsammare takt. Att skapa långsiktighet utifrån flera perspektiv är en framgångsfaktor för att klara de kommande årens utmaningar. Lösningen är därför inte att dra i en kollektiv handbroms utan i praktiken innebär det att båda gasa och bromsa, men inom valda delar av verksamheten.

Rådande ekonomiska förutsättningar medför att all verksamhet i Nordmalings kommun behöver granskas för att klarlägga hur önskvärd effekt uppnås. Arbetet involverar samtliga medarbetare med ett övergripande ekonomiskt perspektiv; parallellt med fokus på kunden och arbete med ständiga förbättringar i hela processen. Resultatet av arbetet förväntas skapa budget i balans år 2020.

Befolkningen ökade med 15 personer i Nordmalings kommun

Vid årsskiftet var antalet kommuninvånare 7 118, vilket är en ökning med 0,2 procent. Under året flyttade 395 personer till kommunen och 344 personer flyttade ut. Nordmalings kommun redovisade ett flyttningsöverskott på 51 personer för 2018, enligt befolkningsstatistik från SCB. Det är glädjande att antalet invånare ökar i Nordmalings kommun eftersom det finns en stark koppling mellan kommunens tillväxt och befolkningstrend.

Nordmalings kommun deltar i Blodomloppet

Veteranerna Korpen Västerbotten tillsammans med Blodcentralen arrangerar Blodomloppet den 21 maj. Till utbudet hör löpning 5 km eller 10 km med tidtagning eller Gå/lunka 5 km utan tidtagning. Nordmalings kommun erbjuder sina anställda att delta i aktiviteten för att främja god hälsoutveckling och motion.

Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef