Artikeln publicerades 19 september 2019

September 2019

Kommunens visionsarbete

Nordmalings kommun kommer under hösten påbörja processen med ett visionsarbete för att presentera ett resultat i februari 2020. En vision syftar till att klarlägga ett önskvärt framtida tillstånd och i organisationssammanhang är tidsperspektivet för aktiviteten 10-15 år. En vision hjälper organisationen att förstå sin roll och omgivning genom att klarlägga utgångspunkter inför den framtida färdriktningen. Vidare är en visionsprocess metodisk för att identifiera förutsättningar och möjligheter vid olika skeenden och tidsperspektiv. Ett av de inledande stegen är en omvärldsanalys som klarlägger vad som händer och sker på ett lokalt-, regionalt-, nationelltoch internationellt plan.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Det händer stora saker i kommunens närhet

Nordmalings kommun behöver bl.a. förhålla sig till att det i närliggande kommuner sker flera miljardinvesteringar och stora logistikförändringar inom visionens tilltänkta tidsområde. Dessutom utvecklas samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland genom arbetet i Kvarkenrådet för att stödja handels-, produktions- och logistiklösningar. Den nya färjan som trafikerar Kvarken år 2021 och arbetet med att utveckla Kvarkenrådet till ett EGTS-område förstärker samarbetet mellan Österbottniska landskap och Västerbotten tillsammans med Örnsköldsvik. Genom EGTS (Europeiska grupperingar för ett territoriellt samarbete) finns ett utvecklat koncept för gränsregional samverkan och ökat mandat i arbetet på en europisk arena, vilket skapar ett forum för att driva regionala utvecklingsarbeten på en nationell-, nordisk- och EU-nivå.

Ett framtida gränsöverskridande samarbete stärker verkstads- och skogsindustrin tillsammans med flera andra branscher. Projektet E12 Atlantica Transport baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-stråket. Kvarkenrådet förutspår att insatserna för att förenkla produktion, handel, logistik och andra samarbeten i väst-östlig riktning skapar möjligheter till fler investeringar. Arbetsmarknaden förväntas öka med ytterligare 50000 arbetstillfällen inom Kvarkenregionen och en andel av dessa arbeten kommer finnas i kommunens geografiska närhet. Även förutsättningar för transporter i nordsydlig riktning kommer förändras under perioden för Nordmalings kommande vision. Enligt Trafikverkets tidsplan kommer trafikstart ske på Norrbottniabanan mellan Umeå och Skellefteå år 2028.

Visioner utarbetas tillsammans

Visionsprocessen är viktig och kan inte utföras av en mindre grupp. En bred delaktighet skapar möjligheter till flera reflektioner och bidrar till att arbetet kan förankras och vara verklighetstroget. Av denna anledning kommer en bredare grupp inbjudas till att vara delaktig i arbetet. Gruppen kommer att bestå av representanter från organisationer, föreningar, näringsliv, kommunpolitiken tillsammans med några privatpersoner och ungdomar.

Visionsarbetet förväntas klarlägga hur ovanstående förutsättningar tillsammans med flera andra perspektiv kommer påverka Nordmalings kommun och skapa möjligheter för tillväxt. Den färdiga produkten är en vision som för kommunen är en framtida ledstjärna, vilken klarlägger vilka vi vill vara. Den färdiga visionen blir en vägledning som skapar förutsättningar för att ange riktningen för kommunens utveckling. En enad vision med samordnade insatser skapar sedan kraft att uppnå strategiska mål som bidrar till att visionen skall bli verklig. Ulf

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef